Visa allt om LENY Fastighets AB
Visa allt om LENY Fastighets AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2000-12
Nettoomsättning 107 877 99 313 109 331 85 430 47 221
Övrig omsättning 46 373 40 286 105 2 033 -
Rörelseresultat (EBIT) 31 519 31 804 22 833 15 947 15 161
Resultat efter finansnetto 22 467 23 674 12 923 6 247 9 247
Årets resultat 15 464 16 757 10 088 3 321 6 632
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 695 960 562 190 522 277 466 226 219 964
Omsättningstillgångar 32 762 30 639 36 371 23 732 34 240
Tillgångar 728 722 592 829 558 648 489 958 254 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 972 89 508 75 751 65 663 59 335
Minoritetsintressen 4 891 3 612 2 284 2 364 0
Avsättningar (tkr) 9 542 6 912 7 218 7 951 3 516
Långfristiga skulder 578 070 465 100 447 099 387 646 173 050
Kortfristiga skulder 34 247 27 697 26 296 26 334 18 303
Skulder och eget kapital 728 722 592 829 558 648 489 958 254 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 478 1 317 1 147 1 131 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 775 11 696 9 620 8 499 2 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader 6 905 5 494 4 416 3 903 1 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 154 250 139 599 109 436 87 463 47 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 30 26 22 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 839 3 310 4 205 3 883 2 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 584 615 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 961 50 658 40 746 29 005 23 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,62% -9,16% 27,98% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,33% 5,40% 4,18% 3,39% 6,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,25% 32,25% 21,36% 19,45% 35,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 31,11% 26,29% 36,84%
Rörelsekapital/omsättning -1,38% 2,96% 9,22% -3,05% 33,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,99% 15,10% 13,56% 13,40% 23,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,66% 110,62% 138,31% 83,28% 187,07%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 91 675 88 407 87 451 80 953 77 293 74 956 73 476 66 761 65 439 59 684
Övrig omsättning 2 088 2 247 105 2 033 5 124 - - 881 1 295 102
Rörelseresultat (EBIT) 27 589 27 321 21 543 18 661 24 030 21 970 28 981 20 629 24 820 9 686
Resultat efter finansnetto 19 989 20 248 12 884 9 642 17 093 14 156 32 312 16 042 15 875 12 567
Årets resultat 16 141 14 979 10 820 6 566 9 829 7 694 19 867 11 706 9 094 10 307
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 584 937 500 310 456 066 440 046 376 703 315 313 308 654 306 137 310 010 278 248
Omsättningstillgångar 10 194 13 858 25 433 10 110 7 787 13 867 4 484 4 865 11 956 40 514
Tillgångar 595 131 514 168 481 500 450 156 384 490 329 179 313 137 311 003 321 965 318 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 273 67 212 55 233 44 414 38 612 29 089 21 395 70 871 89 165 100 071
Obeskattade reserver 32 756 33 595 32 746 33 472 32 525 28 576 25 056 13 563 13 563 10 463
Avsättningar (tkr) 0 234 630 998 1 193 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 450 083 389 113 371 112 353 859 291 191 258 134 251 065 188 816 190 363 181 428
Kortfristiga skulder 32 019 24 014 21 779 17 414 20 969 13 380 15 621 37 753 28 875 26 799
Skulder och eget kapital 595 131 514 168 481 500 450 156 384 490 329 179 313 137 311 003 321 965 318 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 478 1 317 1 147 1 131 891 931 682 681 655 641
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 742 7 603 7 032 6 668 5 989 5 265 4 658 4 074 3 969 3 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 529 3 891 3 408 3 228 2 760 3 348 2 269 1 956 1 961 1 984
Utdelning till aktieägare 5 000 3 000 3 000 0 0 0 0 69 980 30 000 20 000
Omsättning 93 763 90 654 87 556 82 986 82 417 74 956 73 476 67 642 66 734 59 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 21 20 18 18 16 16 15 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 667 4 210 4 373 4 497 4 294 4 685 4 592 4 451 4 363 3 730
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 579 613 - - 476 447 439 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 567 42 801 36 690 30 515 34 914 32 465 38 910 29 588 33 962 17 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,70% 1,09% 8,03% 4,74% 3,12% 2,01% 10,06% 2,02% 9,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,67% 5,43% 4,60% 4,29% 6,69% 6,79% 12,34% 7,09% 8,64% 6,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,34% 31,61% 25,31% 23,83% 33,28% 29,80% 52,59% 33,01% 42,50% 33,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 31,96% 28,64% 100,00% 100,00% 39,36% 35,96% 41,63% 21,79%
Rörelsekapital/omsättning -23,81% -11,49% 4,18% -9,02% -17,05% 0,65% -15,16% -49,26% -25,85% 22,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,78% 18,17% 16,78% 15,67% 16,28% 15,23% 12,73% 26,00% 30,73% 33,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,84% 57,71% 116,78% 58,06% 37,14% 103,64% 28,70% 12,89% 41,41% 151,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...