Visa allt om Aktiebolaget E. Bohlins Maskiner
Visa allt om Aktiebolaget E. Bohlins Maskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 291 9 712 9 776 10 442 11 105 11 392 9 305 8 386 10 619 11 083
Övrig omsättning - 379 - - - - - 15 3 5
Rörelseresultat (EBIT) -60 402 -916 95 -586 501 -464 -845 513 885
Resultat efter finansnetto -62 412 -887 91 -538 503 -386 -598 627 1 075
Årets resultat -62 412 -887 91 -469 378 -301 24 464 635
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 83 0 0 0 0 113 198 0 91
Omsättningstillgångar 4 335 4 272 3 975 5 726 5 620 5 764 5 264 5 672 6 971 6 640
Tillgångar 4 397 4 355 3 975 5 726 5 620 5 764 5 377 5 871 6 971 6 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 839 2 901 2 489 3 375 3 284 3 753 3 329 4 140 4 116 3 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 69 0 85 735 760
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 62 111
Kortfristiga skulder 1 558 1 454 1 486 2 351 2 336 1 941 2 048 1 646 2 057 2 208
Skulder och eget kapital 4 397 4 355 3 975 5 726 5 620 5 764 5 377 5 871 6 971 6 731
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 908 507 769 768 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 1 421 1 776 1 729 2 241 1 183 1 255 1 014 1 050 887
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 562 728 787 834 747 710 649 671 621
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 291 10 091 9 776 10 442 11 105 11 392 9 305 8 401 10 622 11 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 6 7 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 323 2 428 1 955 1 740 1 586 1 899 1 551 1 677 2 124 2 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 488 517 443 492 483 434 502 508 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -39 423 -916 95 -586 614 -379 -765 604 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,33% -0,65% -6,38% -5,97% -2,52% 22,43% 10,96% -21,03% -4,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,36% 9,48% -22,16% 1,71% -9,57% 8,73% -7,12% -10,13% 9,08% 16,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,65% 4,25% -9,01% 0,94% -4,84% 4,42% -4,12% -7,10% 5,96% 9,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,69% 49,68% 46,94% 53,64% 53,57% 55,68% 53,96% 54,09% 54,95% 55,45%
Rörelsekapital/omsättning 29,89% 29,02% 25,46% 32,32% 29,57% 33,56% 34,56% 48,01% 46,28% 39,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,57% 66,61% 62,62% 58,94% 58,43% 65,99% 61,91% 71,58% 66,64% 62,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,63% 253,44% 221,00% 217,48% 215,84% 271,41% 229,98% 316,04% 314,10% 282,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...