Visa allt om EF Education Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 56 468 31 689 121 944 155 666 121 363 116 803 115 815 112 657 96 342 85 839
Övrig omsättning 11 198 36 331 27 350 26 731 27 523 20 260 19 057 7 485 13 853 21 379
Rörelseresultat (EBIT) 704 -11 118 -596 12 447 3 992 2 542 3 498 3 930 4 890 2 079
Resultat efter finansnetto 674 -11 141 -603 12 440 3 995 2 538 3 615 4 258 5 076 2 189
Årets resultat 600 -11 155 405 7 853 1 875 1 718 -188 3 363 3 860 1 523
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 943 16 474 19 111 21 816 24 503 9 556 2 517 3 039 3 823 4 443
Omsättningstillgångar 20 192 22 471 24 187 24 186 16 985 16 429 18 862 15 777 13 780 14 002
Tillgångar 34 135 38 944 43 298 46 002 41 488 25 986 21 379 18 817 17 604 18 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 490 5 890 17 045 16 639 8 787 6 912 5 194 5 382 4 748 4 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 646 33 054 26 253 29 362 32 701 19 074 16 185 13 435 12 855 14 151
Skulder och eget kapital 34 135 38 944 43 298 46 002 41 488 25 986 21 379 18 817 17 604 18 445
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 25 315 25 859 27 904 29 154 28 241 24 100 23 250 23 037 21 859 28 343
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 10 580 9 861 10 598 11 373 10 729 8 119 8 140 7 865 7 720 9 568
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 666 68 020 149 294 182 397 148 886 137 063 134 872 120 142 110 195 107 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 41 51 60 53 45 49 44 42 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 065 773 2 391 2 594 2 290 2 596 2 364 2 560 2 294 1 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 714 929 835 741 794 779 707 777 770 816
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 325 -8 337 2 337 15 426 6 208 3 856 4 542 5 011 5 708 3 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,19% -74,01% -21,66% 28,26% 3,90% 0,85% 2,80% 16,93% 12,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,07% -28,55% -1,37% 27,06% 9,64% 9,80% 16,91% 22,64% 29,40% 12,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,25% -35,08% -0,49% 8,00% 3,30% 2,18% 3,12% 3,78% 5,37% 2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,20% -33,40% -1,69% -3,33% -12,95% -2,26% 2,31% 2,08% 0,96% -0,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,01% 15,12% 39,37% 36,17% 21,18% 26,60% 24,29% 28,60% 26,97% 23,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,04% 67,98% 92,13% 82,37% 51,94% 86,13% 116,54% 117,43% 107,20% 98,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!