Visa allt om Kraftringen Energi AB (publ)
Visa allt om Kraftringen Energi AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 683 067 2 486 988 2 468 996 2 630 064 2 681 820 2 623 136 3 196 835 2 884 970 2 652 082 2 332 409
Övrig omsättning 388 856 118 060 116 110 139 334 137 989 98 196 211 394 137 362 189 157 192 509
Rörelseresultat (EBIT) 372 297 347 315 356 702 210 677 267 067 109 478 179 810 179 841 221 494 177 125
Resultat efter finansnetto 323 242 293 348 301 325 210 303 239 582 68 273 139 264 144 027 165 148 146 758
Årets resultat 330 692 226 397 232 366 163 893 270 474 49 965 99 779 98 563 150 623 100 138
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 033 265 5 143 639 5 044 221 4 786 098 3 866 985 3 470 284 3 553 461 3 474 707 3 504 675 3 237 781
Omsättningstillgångar 814 617 717 019 747 920 972 504 953 304 791 222 804 056 819 011 909 554 844 506
Tillgångar 5 847 882 5 860 658 5 792 141 5 758 602 4 820 289 4 261 506 4 357 517 4 293 718 4 414 229 4 082 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 525 742 2 264 092 2 157 143 2 198 160 2 065 679 1 796 212 1 745 961 1 705 431 1 633 643 1 535 621
Minoritetsintressen 3 012 2 577 2 156 2 704 1 905 2 187 2 299 10 536 11 150 12 385
Avsättningar (tkr) 681 797 659 292 601 826 546 202 518 733 602 712 573 301 561 791 615 847 589 488
Långfristiga skulder 1 100 000 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 200 162 700 162 200 162 200 162 200 962 208 429
Kortfristiga skulder 1 537 331 1 534 697 1 631 015 1 511 535 1 033 811 1 160 232 1 835 793 1 815 797 1 952 627 1 736 363
Skulder och eget kapital 5 847 882 5 860 658 5 792 141 5 758 602 4 820 289 4 261 506 4 357 517 4 293 718 4 414 229 4 082 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 6 300 5 449 4 256 6 364 9 193 14 589 12 818 11 302 11 472 10 771
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 278 0
Löner till övriga anställda 233 826 210 336 200 234 195 332 182 090 171 257 163 257 175 360 179 135 166 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 6 757 0
Sociala kostnader 115 713 104 175 98 981 104 907 99 482 107 996 103 817 122 601 95 951 176 915
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 071 923 2 605 048 2 585 106 2 769 398 2 819 809 2 721 332 3 408 229 3 022 332 2 841 239 2 524 918
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 505 440 419 427 421 411 414 454 459 448
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 313 5 652 5 893 6 159 6 370 6 382 7 722 6 355 5 778 5 206
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 733 759 757 740 715 735 696 706 585 596
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 893 648 623 567 591 832 450 662 506 890 393 324 414 302 428 078 432 925 373 922
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,88% 0,73% -6,12% -1,93% 2,24% -17,95% 10,81% 8,78% 13,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,46% 6,04% 6,34% 4,39% 5,84% 2,94% 4,32% 6,29% 7,06% 6,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,09% 14,22% 14,87% 9,61% 10,49% 4,78% 5,89% 9,36% 11,75% 11,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,91% 51,58% 48,82% 97,35% 97,42% 97,47% 97,91% 97,96% 97,41% 96,46%
Rörelsekapital/omsättning -26,94% -32,88% -35,77% -20,49% -3,00% -14,07% -32,27% -34,55% -39,33% -38,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,19% 38,63% 37,24% 38,17% 42,85% 42,15% 40,07% 39,72% 37,01% 37,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,30% 42,86% 40,86% 59,80% 85,25% 61,10% 42,07% 43,32% 44,84% 46,94%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 457 485 1 424 835 1 404 565 1 906 272 57 889 55 680 44 788 52 323 59 583 52 916
Övrig omsättning 141 033 141 903 105 172 129 001 162 669 155 297 166 689 140 510 139 040 135 498
Rörelseresultat (EBIT) 68 476 146 260 117 402 23 002 -14 663 -21 039 -2 077 5 577 12 170 34 979
Resultat efter finansnetto 344 430 120 531 95 019 39 823 5 276 -23 766 -28 117 27 304 166 562 122 107
Årets resultat 304 653 2 062 24 046 -164 853 24 144 -275 -10 791 52 228 272 394 111 266
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 733 034 3 822 852 3 805 732 3 608 874 1 565 353 1 603 486 1 620 015 1 628 907 1 646 963 2 134 223
Omsättningstillgångar 878 062 760 274 658 560 791 378 1 373 842 1 112 346 1 206 687 1 357 279 1 368 152 719 410
Tillgångar 4 611 098 4 583 126 4 464 292 4 400 253 2 939 196 2 715 832 2 826 701 2 986 186 3 015 115 2 853 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 923 353 710 691 803 541 1 052 060 1 072 000 1 057 436 1 008 654 1 042 740 1 028 101 845 267
Obeskattade reserver 1 276 199 1 087 234 834 703 556 713 201 222 223 757 243 140 268 847 307 185 456 924
Avsättningar (tkr) 23 937 23 732 24 399 25 874 25 797 23 960 21 806 12 077 13 011 13 215
Långfristiga skulder 1 100 000 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 200 000 700 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Kortfristiga skulder 1 287 607 1 361 469 1 401 649 1 265 604 440 176 710 678 1 353 101 1 462 522 1 466 817 1 338 226
Skulder och eget kapital 4 611 098 4 583 126 4 464 292 4 400 253 2 939 196 2 715 832 2 826 701 2 986 186 3 015 115 2 853 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 553 2 507 2 415 3 477 2 190 5 962 2 244 2 163 2 154 1 982
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 137 250 129 677 126 329 126 183 52 330 50 882 45 400 41 619 29 565 23 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 580 0
Sociala kostnader 69 583 65 174 63 259 69 836 29 433 36 656 39 834 27 486 19 424 15 171
Utdelning till aktieägare 100 995 91 991 94 911 272 586 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 598 518 1 566 738 1 509 737 2 035 273 220 558 210 977 211 477 192 833 198 623 188 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 279 270 258 256 125 122 111 88 67 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 224 5 277 5 444 7 446 463 456 404 595 889 962
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 789 772 782 802 717 820 817 840 825 815
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 285 301 309 139 243 151 99 199 26 649 15 399 31 456 48 047 64 870 88 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,29% 1,44% -26,32% 3 192,98% 3,97% 24,32% -14,40% -12,18% 12,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,66% 3,93% 3,64% 2,23% 2,08% 1,32% 0,65% 2,82% 7,95% 7,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,40% 12,64% 11,57% 5,14% 105,68% 64,41% 41,33% 160,70% 402,47% 382,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,58% 48,99% 43,66% 99,02% 100,00% 99,99% 99,29% 99,86% 90,61% 96,88%
Rörelsekapital/omsättning -28,10% -42,19% -52,91% -24,88% 1 612,86% 721,39% -326,90% -201,14% -165,59% -1 169,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,61% 34,01% 32,58% 33,78% 41,52% 45,01% 42,02% 41,55% 41,43% 41,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,38% 51,64% 41,34% 57,33% 312,11% 156,52% 89,18% 92,80% 93,27% 53,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...