Visa allt om Konstruktören Handels- och Fastighets AB
Visa allt om Konstruktören Handels- och Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 748 5 979 10 212 9 413 9 544 9 917 12 951 11 398 16 388 12 712
Övrig omsättning 2 349 120 1 009 113 431 660 470 - 120 372
Rörelseresultat (EBIT) 3 914 -276 1 132 1 152 2 109 908 -19 637 309 826 111
Resultat efter finansnetto 4 983 530 41 638 1 309 2 443 1 293 9 652 -592 -3 162 5 688
Årets resultat 4 152 351 41 360 1 275 2 629 1 055 8 301 -592 -3 162 5 688
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 757 61 651 60 148 79 396 69 602 64 714 65 920 107 365 108 591 107 840
Omsättningstillgångar 47 341 27 688 64 284 7 922 5 781 4 529 14 498 7 620 5 984 14 353
Tillgångar 93 098 89 339 124 432 87 318 75 383 69 243 80 419 114 985 114 575 122 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 418 59 585 109 234 68 264 67 217 64 848 64 052 55 752 57 494 61 158
Obeskattade reserver 671 922 1 051 1 240 1 612 2 169 1 930 580 580 580
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 510 27 240 0 0 2 000 0 12 000 54 783 51 783 44 478
Kortfristiga skulder 1 500 1 592 14 147 17 814 4 554 2 226 2 436 3 870 4 718 15 977
Skulder och eget kapital 93 098 89 339 124 432 87 318 75 383 69 243 80 419 114 985 114 575 122 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 360 300 1 892 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 647 1 798 797 888 1 062 673 391 1 846 1 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 182 558 246 275 415 2 928 376 1 355 792
Utdelning till aktieägare 281 320 0 390 228 260 259 120 1 150 701
Omsättning 8 097 6 099 11 221 9 526 9 975 10 577 13 421 11 398 16 508 13 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 2 3 3 3 4 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 874 2 990 3 404 4 707 3 181 3 306 4 317 2 850 2 341 2 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 445 812 540 401 500 1 328 263 728 1 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 101 1 310 2 661 3 117 3 775 3 138 -17 553 3 199 4 024 2 942
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,86% -41,45% 8,49% -1,37% -3,76% -23,43% 13,63% -30,45% 28,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,64% 1,51% 41,46% 1,65% 3,31% 2,17% 12,64% 0,30% -0,33% 6,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 91,42% 22,56% 505,18% 15,33% 26,11% 15,19% 78,46% 3,01% -2,32% 59,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,11% 98,31% 100,00% 97,91% 93,12% 87,55% 99,89% 99,54% 99,39%
Rörelsekapital/omsättning 797,51% 436,46% 490,96% -105,09% 12,86% 23,22% 93,14% 32,90% 7,73% -12,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,68% 67,50% 88,44% 79,29% 90,74% 95,96% 81,42% 48,86% 50,54% 50,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 156,07% 1 739,20% 454,40% 44,27% 126,94% 203,46% 579,47% 155,56% 126,83% 89,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...