Visa allt om Ingenjörsfirman Elmetric Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman Elmetric Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 211 9 902 8 496 6 577 6 067 5 167 6 214 4 494 5 907 4 834
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 119 1 886 765 960 48 249 717 -151 243 532
Resultat efter finansnetto 2 024 1 276 2 273 1 533 -38 658 814 561 130 768
Årets resultat 1 601 877 1 445 1 067 -30 502 685 543 -110 598
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 593 3 290 1 924 1 314 1 314 1 314 1 319 1 323 1 453 1 461
Omsättningstillgångar 8 516 7 427 7 404 5 612 5 393 5 596 4 965 4 567 4 441 4 059
Tillgångar 12 109 10 717 9 329 6 926 6 707 6 910 6 284 5 890 5 893 5 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 167 6 966 6 440 5 145 5 203 5 433 5 058 4 494 4 095 4 295
Obeskattade reserver 1 050 1 050 1 050 635 467 475 507 629 634 551
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 880 2 689 1 827 1 146 1 037 1 002 719 768 1 165 674
Skulder och eget kapital 12 109 10 717 9 329 6 926 6 707 6 910 6 284 5 890 5 893 5 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 357 361 384 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 928 923 803 797 798 375 351 399 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 403 404 356 340 315 393 355 383 286
Utdelning till aktieägare 900 400 351 150 0 200 128 120 120 90
Omsättning 13 211 9 902 8 496 6 577 6 067 5 167 6 214 4 494 5 907 4 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 404 4 951 4 248 3 289 3 034 2 584 2 071 1 498 1 969 1 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 705 709 604 602 577 385 364 398 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 133 1 886 765 960 48 251 720 -144 251 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,42% 16,55% 29,18% 8,41% 17,42% -16,85% 38,27% -23,92% 22,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,16% 18,56% 26,11% 22,87% 3,79% 9,80% 14,64% 12,29% 12,23% 22,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,48% 20,09% 28,67% 24,08% 4,19% 13,10% 14,81% 16,11% 12,21% 26,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,78% 41,44% 33,22% 41,25% 28,50% 34,43% 37,08% 29,37% 33,47% 42,14%
Rörelsekapital/omsättning 42,66% 47,85% 65,64% 67,90% 71,80% 88,91% 68,33% 84,53% 55,46% 70,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,21% 72,64% 77,81% 81,44% 82,71% 83,69% 86,44% 84,17% 77,24% 84,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,78% 201,15% 320,03% 384,55% 452,65% 500,20% 645,62% 563,54% 332,62% 537,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...