Visa allt om Thulins Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 23 103 21 869 24 589 24 505 22 157 20 330 24 974 16 536 18 993 15 832
Övrig omsättning 209 121 113 183 88 136 173 157 15 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 683 -45 92 756 478 1 798 481 -269 1 543 279
Resultat efter finansnetto 2 771 -65 63 723 471 1 776 443 -286 1 536 268
Årets resultat 1 661 -57 36 531 344 1 026 443 -88 831 204
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 261 322 377 463 464 542 312 296 362 258
Omsättningstillgångar 7 173 5 593 6 267 7 069 6 154 5 883 4 958 4 448 4 446 3 421
Tillgångar 7 434 5 915 6 643 7 532 6 618 6 426 5 271 4 744 4 809 3 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 372 711 768 1 231 1 180 1 998 1 122 780 1 167 337
Obeskattade reserver 975 325 450 674 674 674 224 224 422 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 604 0 0 0 0 528 0 0 291
Kortfristiga skulder 4 087 4 275 5 425 5 627 4 764 3 754 3 396 3 740 3 220 3 016
Skulder och eget kapital 7 434 5 915 6 643 7 532 6 618 6 426 5 271 4 744 4 809 3 679
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 849 6 879 7 168 6 981 6 533 4 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 412 2 972 2 948 2 787 2 471 2 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 480 920 150 0 300 0
Omsättning 23 312 21 990 24 702 24 688 22 245 20 466 25 147 16 693 19 008 15 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 18 20 22 19 18 18 19 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 359 1 215 1 229 1 114 1 166 1 129 1 387 870 1 000 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 650 653 596 602 558 574 523 488 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 786 58 201 873 583 1 876 548 -206 1 619 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,64% -11,06% 0,34% 10,60% 8,99% -18,60% 51,03% -12,94% 19,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,95% -0,73% 1,45% 10,10% 7,43% 28,04% 9,47% -5,54% 32,58% 7,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,21% -0,20% 0,39% 3,11% 2,22% 8,86% 2,00% -1,59% 8,25% 1,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,23% 74,58% 69,07% 72,36% 71,95% 75,35% 72,34% 75,33% 74,41% 73,89%
Rörelsekapital/omsättning 13,36% 6,03% 3,42% 5,88% 6,27% 10,47% 6,25% 4,28% 6,46% 2,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,14% 16,31% 16,84% 23,32% 25,77% 39,27% 24,60% 19,92% 30,73% 9,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,85% 117,87% 106,29% 116,60% 115,89% 143,23% 129,62% 104,81% 120,99% 92,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...