Visa allt om Ejnar Erikssons Rör Aktiebolag
Visa allt om Ejnar Erikssons Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 037 5 983 5 928 5 676 5 179 4 873 3 246 2 670 3 194 3 845
Övrig omsättning - 22 - 24 - - - 30 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 001 614 565 807 532 343 38 209 326 367
Resultat efter finansnetto 1 002 611 555 807 530 343 37 207 319 349
Årets resultat 584 475 432 769 279 181 24 156 224 257
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 24 390 60 94 5 9 13 20 34
Omsättningstillgångar 1 619 1 140 1 846 2 147 1 827 1 438 906 944 843 847
Tillgångar 1 620 1 165 2 237 2 207 1 921 1 443 915 957 863 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 803 619 619 1 087 618 589 458 534 428 523
Obeskattade reserver 250 0 0 0 238 92 0 0 15 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 567 545 1 617 1 120 1 065 762 457 423 420 345
Skulder och eget kapital 1 620 1 165 2 237 2 207 1 921 1 443 915 957 863 882
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 332 324 324 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 828 918 851 784 696 588 176 60 57 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 340 393 374 480 591 377 307 289 214 264
Utdelning till aktieägare 400 400 475 900 300 250 25 100 50 320
Omsättning 7 037 6 005 5 928 5 700 5 179 4 873 3 246 2 700 3 209 3 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 759 1 496 1 976 1 892 1 726 2 437 1 623 2 670 3 194 1 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 351 333 410 422 438 504 429 677 603 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 025 632 670 825 551 348 42 216 340 394
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,62% 0,93% 4,44% 9,60% 6,28% 50,12% 21,57% -16,41% -16,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,91% 52,79% 25,35% 36,61% 27,69% 23,77% 4,15% 21,84% 37,78% 41,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,25% 10,28% 9,56% 14,24% 10,27% 7,04% 1,17% 7,83% 10,21% 9,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,99% 39,73% 38,90% 42,58% 42,21% 34,72% 35,77% 41,99% 35,28% 40,65%
Rörelsekapital/omsättning 14,95% 9,94% 3,86% 18,09% 14,71% 13,87% 13,83% 19,51% 13,24% 13,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,60% 53,13% 27,67% 49,25% 41,30% 45,52% 50,05% 55,80% 50,85% 60,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,28% 155,41% 82,68% 145,18% 119,15% 138,58% 110,07% 135,22% 111,67% 135,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...