Visa allt om Västmanlands Städ & Flytt-tjänst Aktiebolag
Visa allt om Västmanlands Städ & Flytt-tjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 164 494 160 621 146 014 141 227 143 949 138 720 136 980 128 463 121 521 111 332
Övrig omsättning 128 1 406 130 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 070 10 583 6 124 9 056 10 089 13 551 12 424 10 837 4 698 7 484
Resultat efter finansnetto 3 103 10 584 6 119 9 061 10 082 13 510 12 421 11 007 5 096 7 518
Årets resultat 0 588 2 532 1 575 5 953 8 759 9 438 8 228 3 649 5 281
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 011 36 299 2 102 11 240 26 470 24 991 19 447 11 429 8 844 9 306
Omsättningstillgångar 30 801 35 937 67 329 46 459 34 750 39 878 37 119 29 486 28 996 24 969
Tillgångar 40 812 72 236 69 431 57 699 61 220 64 869 56 566 40 915 37 840 34 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 200 21 861 22 173 19 641 23 065 23 544 19 686 10 248 7 780 7 587
Obeskattade reserver 0 7 970 7 750 5 050 4 250 2 450 1 050 1 640 2 280 2 280
Avsättningar (tkr) 0 4 775 4 529 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 666 1 733 1 748 1 479 1 384 1 300 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 946 35 897 33 231 31 529 32 521 37 575 35 830 29 027 27 780 24 408
Skulder och eget kapital 40 812 72 236 69 431 57 699 61 220 64 869 56 566 40 915 37 840 34 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 900 1 000 7 433 388 384 252 392 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 99 946 93 828 81 864 80 228 78 950 73 425 74 525 71 799 69 629 62 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 942 32 598 30 220 28 813 28 581 26 719 27 201 26 659 26 895 22 641
Utdelning till aktieägare 0 19 000 900 0 5 000 4 000 1 400 0 0 0
Omsättning 164 622 162 027 146 144 141 227 143 949 138 720 136 980 128 463 121 521 111 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 360 360 330 329 145 318 333 350 349 344
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 457 446 442 429 993 436 411 367 348 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 362 368 344 771 326 313 289 283 253
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 661 11 109 6 711 9 691 11 032 14 493 13 281 11 642 5 486 8 044
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,41% 10,00% 3,39% -1,89% 3,77% 1,27% 6,63% 5,71% 9,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,60% 14,66% 8,84% 15,75% 16,54% 20,91% 22,05% 27,02% 13,58% 22,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,89% 6,59% 4,21% 6,43% 7,03% 9,78% 9,11% 8,61% 4,23% 6,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,74% 0,02% 23,35% 10,57% 1,55% 1,66% 0,94% 0,36% 1,00% 0,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,39% 38,87% 40,64% 40,49% 42,79% 39,08% 36,17% 27,93% 24,90% 26,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,73% 98,33% 202,12% 147,07% 106,56% 105,03% 102,94% 100,74% 103,64% 101,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...