Visa allt om Peab Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 16 737 557 19 590 968 18 098 566 17 717 425 16 679 680 16 412 187 15 513 800 15 904 914 24 148 364 23 600 880
Övrig omsättning 31 813 4 481 1 404 2 310 118 382 2 617 0 12 312 23 660 0
Rörelseresultat (EBIT) 454 042 473 280 297 394 248 312 566 253 -432 492 -84 492 -169 169 20 312 376 246
Resultat efter finansnetto 479 127 510 657 330 126 294 028 587 024 -428 543 -225 428 -186 413 51 199 256 958
Årets resultat 270 405 -46 420 -17 530 -82 042 -5 214 -132 095 180 521 -123 018 34 192 145 913
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 973 152 962 788 912 417 902 362 974 801 915 544 969 424 1 309 912 1 417 528 6 098 919
Omsättningstillgångar 5 865 541 6 946 940 7 566 705 7 103 925 7 197 086 6 280 235 7 045 356 11 680 598 11 709 114 9 242 380
Tillgångar 6 838 693 7 909 728 8 479 122 8 006 287 8 171 887 7 195 779 8 014 780 12 990 510 13 126 642 15 341 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 031 957 1 761 552 1 801 996 1 819 434 1 898 905 1 904 119 2 036 214 1 856 118 1 604 543 1 648 733
Obeskattade reserver 130 885 852 856 1 025 1 063 804 0 0 0 23 370
Avsättningar (tkr) 422 861 427 226 440 971 398 704 300 609 309 127 228 422 123 313 129 909 126 655
Långfristiga skulder 0 9 116 9 063 13 415 15 485 17 641 1 605 249 4 671 752 4 677 400 6 207 327
Kortfristiga skulder 4 252 990 5 710 982 6 226 236 5 773 709 5 955 825 4 964 088 4 144 895 6 339 327 6 714 790 7 335 214
Skulder och eget kapital 6 838 693 7 909 728 8 479 122 8 006 287 8 171 887 7 195 779 8 014 780 12 990 510 13 126 642 15 341 299
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 030 3 051 3 266 3 042 3 682 2 880 2 727 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 353 - 639 1 275 - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 622 733 1 743 365 1 773 681 1 779 217 1 565 787 1 568 747 1 541 188 1 853 849 2 645 033 2 812 018
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 767 878 808 512 801 889 790 025 737 568 790 136 704 952 730 411 1 094 203 1 133 316
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 769 370 19 595 449 18 099 970 17 719 735 16 798 062 16 414 804 15 513 800 15 917 226 24 172 024 23 600 880
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 316 3 620 3 882 4 004 3 859 3 720 3 890 4 319 7 083 7 261
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 048 5 412 4 662 4 425 4 322 4 412 3 988 3 683 3 409 3 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722 706 664 642 598 635 578 598 528 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 457 058 475 892 299 834 250 542 570 187 -428 556 -80 998 -159 028 61 992 420 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,56% 8,25% 2,15% 6,22% 1,63% 5,79% -2,46% -34,14% 2,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,19% 6,47% 3,90% 3,74% 7,18% -5,74% -0,43% 0,40% 1,97% 3,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,94% 2,61% 1,83% 1,69% 3,52% -2,52% -0,22% 0,33% 1,07% 1,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,63% 6,13% 5,67% 5,68% 7,08% 2,12% 4,15% 3,98% 4,93% 6,71%
Rörelsekapital/omsättning 9,63% 6,31% 7,41% 7,51% 7,44% 8,02% 18,70% 33,58% 20,68% 8,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,21% 22,28% 21,26% 22,74% 23,25% 26,47% 25,41% 14,29% 12,22% 10,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,16% 117,85% 115,19% 119,04% 114,49% 115,82% 155,62% 171,95% 162,38% 114,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!