Visa allt om Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 412 761 419 093 469 912 406 306 433 472 362 569 361 905 249 662 264 846 256 008
Övrig omsättning 311 262 90 98 81 16 55 94 50 1 474
Rörelseresultat (EBIT) 15 364 15 291 6 878 13 398 10 751 13 648 14 789 9 146 13 266 13 113
Resultat efter finansnetto 19 184 23 131 11 327 18 138 17 151 20 652 19 021 11 950 16 305 15 812
Årets resultat 2 677 4 602 160 632 2 859 5 604 5 660 10 593 12 832 11 527
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 104 43 948 54 830 68 569 48 018 33 292 34 215 23 419 21 404 27 959
Omsättningstillgångar 149 870 140 453 150 455 129 909 142 971 110 460 83 813 62 714 63 948 61 865
Tillgångar 176 974 184 401 205 285 198 478 190 989 143 752 118 028 86 133 85 352 89 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 742 49 065 44 464 44 304 43 672 40 813 35 209 29 549 26 756 21 294
Obeskattade reserver 22 688 25 695 29 241 29 460 24 315 20 138 19 125 17 485 19 197 20 139
Avsättningar (tkr) 2 845 2 895 3 038 3 097 3 164 3 482 3 572 1 636 1 532 1 609
Långfristiga skulder 8 711 14 360 36 434 21 200 35 635 23 429 16 334 2 364 136 7 789
Kortfristiga skulder 90 988 92 386 92 108 100 417 84 203 55 890 43 788 35 099 37 731 38 993
Skulder och eget kapital 176 974 184 401 205 285 198 478 190 989 143 752 118 028 86 133 85 352 89 824
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 005 990 1 048 995 982 1 004 928 958 892 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 53 593 57 622 55 096 52 602 50 620 48 566 49 999 34 989 33 642 31 097
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 22 711 24 640 24 317 23 596 23 425 21 683 21 405 13 611 13 115 11 915
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 413 072 419 355 470 002 406 404 433 553 362 585 361 960 249 756 264 896 257 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 114 133 128 118 125 119 121 90 89 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 621 3 151 3 671 3 443 3 468 3 047 2 991 2 774 2 976 3 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 782 684 693 720 681 682 663 622 621 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 782 30 203 23 520 26 828 19 603 23 577 25 959 15 683 20 092 20 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,51% -10,81% 15,65% -6,27% 19,56% 0,18% 44,96% -5,73% 3,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,08% 13,96% 6,31% 9,31% 9,46% 14,74% 16,75% 14,47% 19,67% 18,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,18% 6,14% 2,76% 4,55% 4,17% 5,84% 5,46% 4,99% 6,34% 6,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,18% 39,12% 34,82% 36,58% 33,41% 38,44% 38,48% 38,86% 37,43% 38,07%
Rörelsekapital/omsättning 14,27% 11,47% 12,42% 7,26% 13,56% 15,05% 11,06% 11,06% 9,90% 8,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,24% 37,48% 32,77% 33,90% 32,80% 39,32% 42,47% 50,14% 47,92% 40,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,82% 87,45% 99,63% 73,98% 91,97% 92,80% 103,13% 87,20% 95,90% 96,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!