Visa allt om Wiréns Miljö & Transport Aktiebolag
Visa allt om Wiréns Miljö & Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 445 12 252 11 835 11 510 11 984 11 502 10 647 9 468 10 026 9 497
Övrig omsättning 415 20 115 161 110 10 285 1 - 424
Rörelseresultat (EBIT) 1 568 756 537 303 408 448 481 312 684 828
Resultat efter finansnetto 1 460 696 550 152 214 262 465 986 752 886
Årets resultat 745 238 275 81 0 43 144 852 392 515
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 405 9 246 10 628 11 806 9 746 9 494 9 101 8 993 9 323 8 375
Omsättningstillgångar 3 341 2 314 1 631 2 012 1 429 1 332 1 483 1 821 1 954 2 573
Tillgångar 14 746 11 560 12 259 13 818 11 175 10 827 10 584 10 814 11 276 10 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 004 1 409 1 421 1 146 1 065 1 065 1 271 1 627 776 884
Obeskattade reserver 5 392 4 891 4 466 4 191 4 120 3 907 3 688 3 350 3 219 2 863
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 234 2 596 3 799 5 204 3 105 2 569 2 459 2 890 3 687 3 987
Kortfristiga skulder 3 114 2 663 2 572 3 276 2 885 3 285 3 164 2 946 3 595 3 214
Skulder och eget kapital 14 746 11 560 12 259 13 818 11 175 10 827 10 584 10 814 11 276 10 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 774 735 708 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 107 2 997 2 872 2 991 3 072 2 067 1 567 1 903 2 021
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 237 1 212 1 167 1 197 1 197 1 200 1 025 1 137 1 178
Utdelning till aktieägare 750 150 250 0 0 0 250 500 0 500
Omsättning 12 860 12 272 11 950 11 671 12 094 11 512 10 932 9 469 10 026 9 921
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 10 11 11 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 383 1 361 1 315 1 279 1 198 1 046 968 1 052 1 003 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 496 478 454 423 395 375 374 364 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 228 2 469 2 323 2 190 2 021 1 890 1 860 1 634 1 891 1 936
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,58% 3,52% 2,82% -3,96% 4,19% 8,03% 12,45% -5,57% 5,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,64% 7,01% 6,22% 4,03% 3,68% 4,56% 5,78% 11,40% 9,77% 10,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,61% 6,61% 6,45% 4,84% 3,43% 4,29% 5,75% 13,02% 10,99% 12,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,82% -2,85% -7,95% -10,98% -12,15% -16,98% -15,79% -11,88% -16,37% -6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,11% 45,19% 40,01% 31,95% 36,70% 36,43% 37,69% 37,88% 27,44% 26,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,29% 86,89% 63,41% 61,42% 49,53% 40,55% 46,87% 61,81% 54,35% 80,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...