Visa allt om GBR Service Aktiebolag (GBRAB)
Visa allt om GBR Service Aktiebolag (GBRAB)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 177 12 873 12 383 12 128 11 638 11 049 10 909 11 715 10 887 10 533
Övrig omsättning - 73 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -179 8 285 322 261 53 520 3 3 96
Resultat efter finansnetto -145 60 370 405 399 168 547 75 204 208
Årets resultat 23 37 276 445 349 120 230 10 72 126
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 456 260 304 392 276 368 440 190 303
Omsättningstillgångar 6 506 6 889 7 395 6 376 6 241 5 716 5 669 5 893 5 448 4 716
Tillgångar 6 863 7 345 7 655 6 680 6 633 5 992 6 037 6 334 5 638 5 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 308 3 285 3 248 2 972 2 527 2 178 2 058 1 828 1 817 1 745
Obeskattade reserver 258 441 441 428 502 507 560 402 415 376
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 78 442 682 552 422 292 162
Kortfristiga skulder 3 297 3 619 3 966 3 201 3 162 2 625 2 867 3 682 3 113 2 735
Skulder och eget kapital 6 863 7 345 7 655 6 680 6 633 5 992 6 037 6 334 5 638 5 019
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 589 586 558 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 738 3 913 3 590 3 626 3 346 2 661 2 553 2 519 2 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 943 1 813 1 632 1 733 1 984 1 865 1 803 1 753 1 599
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 177 12 946 12 383 12 128 11 638 11 049 10 909 11 715 10 887 10 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 647 1 839 1 548 1 516 1 663 1 578 1 558 1 674 1 555 1 505
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 843 830 760 694 807 787 715 783 730 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 110 384 410 351 145 618 100 126 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,36% 3,96% 2,10% 4,21% 5,33% 1,28% -6,88% 7,61% 3,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,11% 0,84% 4,82% 6,06% 6,02% 2,80% 9,21% 1,91% 4,81% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,10% 0,48% 2,98% 3,34% 3,43% 1,52% 5,10% 1,03% 2,49% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,35% 25,40% 27,69% 26,18% 26,46% 27,98% 25,69% 18,87% 21,45% 18,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,13% 49,41% 46,92% 49,49% 43,68% 42,58% 40,93% 33,54% 37,53% 40,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,18% 187,12% 185,53% 197,72% 195,67% 215,62% 196,27% 158,91% 173,82% 170,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...