Visa allt om Invacare Rea AB
Visa allt om Invacare Rea AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Nettoomsättning 185 135 179 555 180 387 171 671 171 884 138 946 134 740 141 611 122 968 115 460
Övrig omsättning - - - - - - 154 180 48 72
Rörelseresultat (EBIT) 6 961 6 816 6 539 6 183 6 731 5 683 6 091 6 398 4 986 5 196
Resultat efter finansnetto 7 010 6 922 6 725 6 542 7 426 6 401 6 295 7 015 7 439 6 248
Årets resultat 110 32 -288 5 728 6 782 7 354 6 128 -366 4 875 4 616
Balansräkningar (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 357 20 275 24 857 27 281 29 062 30 088 32 493 35 708 38 759 37 638
Omsättningstillgångar 38 159 38 775 39 200 45 030 63 082 55 208 117 678 118 766 106 834 103 504
Tillgångar 54 516 59 050 64 057 72 311 92 144 85 296 150 171 154 474 145 593 141 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 109 15 999 15 661 30 949 53 221 46 439 39 085 32 957 63 323 58 448
Obeskattade reserver 5 900 5 600 5 300 7 700 9 050 10 956 14 657 16 914 16 738 16 223
Avsättningar (tkr) 261 173 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 245 37 279 43 096 33 662 29 873 27 901 96 429 104 603 65 532 66 471
Skulder och eget kapital 54 516 59 050 64 057 72 311 92 144 85 296 150 171 154 474 145 593 141 142
Löner & utdelning (tkr)
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
2007-11
Löner till styrelse & VD 1 500 1 478 1 445 1 345 1 353 1 287 1 289 1 112 1 013 901
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 70 552 71 762 73 971 70 968 69 032 58 318 56 401 60 738 51 168 45 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 30 571 29 704 29 438 28 069 25 606 23 226 21 563 23 465 20 023 20 074
Utdelning till aktieägare 0 0 0 15 000 28 000 0 0 0 30 000 0
Omsättning 185 135 179 555 180 387 171 671 171 884 138 946 134 894 141 791 123 016 115 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 171 175 188 182 181 159 161 176 158 154
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 083 1 026 960 943 950 874 837 805 778 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 588 558 552 530 521 492 485 457 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 615 12 222 13 341 13 207 15 519 12 457 12 982 12 851 12 300 12 507
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,11% -0,46% 5,08% -0,12% 23,71% 3,12% -4,85% 15,16% 6,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,88% 11,75% 10,51% 9,07% 8,07% 7,51% 4,20% 4,76% 6,74% 4,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,79% 3,86% 3,73% 3,82% 4,32% 4,61% 4,68% 5,20% 7,98% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,84% 31,01% 29,15% 29,15% 29,00% 29,67% 28,27% 25,45% 22,96% 24,52%
Rörelsekapital/omsättning 3,19% 0,83% -2,16% 6,62% 19,32% 19,65% 15,77% 10,00% 33,59% 32,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,99% 34,49% 30,90% 50,65% 65,00% 63,91% 33,22% 29,22% 51,77% 49,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,34% 104,01% 90,96% 133,77% 211,17% 197,87% 122,04% 113,54% 163,03% 155,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...