Visa allt om Calles Färghall i Gislaved AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 24 663 21 384 19 860 19 823 20 350 19 122 17 460 17 234 17 790 17 190
Övrig omsättning 154 145 295 162 346 250 522 134 121 147
Rörelseresultat (EBIT) 2 840 3 042 3 010 2 880 3 071 2 736 2 129 1 839 1 572 1 970
Resultat efter finansnetto 2 847 3 046 3 010 2 873 2 888 2 579 1 863 1 571 1 237 1 616
Årets resultat 1 887 2 027 1 961 1 940 1 781 1 827 1 345 1 004 835 948
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 496 14 430 13 482 13 458 14 085 13 812 10 164 10 661 11 246 11 856
Omsättningstillgångar 12 570 9 716 9 694 7 796 9 870 8 057 9 851 9 747 8 160 7 021
Tillgångar 28 066 24 146 23 176 21 254 23 954 21 869 20 015 20 408 19 405 18 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 654 13 767 11 741 9 780 10 839 12 058 10 231 8 886 7 882 7 047
Obeskattade reserver 5 058 4 685 4 252 3 772 3 396 2 803 2 551 2 427 2 229 2 134
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 3 338 4 988 5 635 6 913 4 150 4 575 6 119 6 544 6 969
Kortfristiga skulder 4 353 2 356 2 195 2 068 2 806 2 858 2 658 2 976 2 751 2 728
Skulder och eget kapital 28 066 24 146 23 176 21 254 23 954 21 869 20 015 20 408 19 405 18 877
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 0 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 356 2 167 2 116 1 998 2 234 1 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 064 859 879 872 953 808
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 817 21 529 20 155 19 985 20 696 19 372 17 982 17 368 17 911 17 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 083 3 055 3 310 3 304 2 907 2 732 2 494 2 462 2 541 2 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 712 533 545 543 475 433 437 430 465 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 169 3 361 3 336 3 206 3 399 3 126 2 696 2 398 2 157 2 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,33% 7,67% 0,19% -2,59% 6,42% 9,52% 1,31% -3,13% 3,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,14% 12,61% 12,99% 13,64% 12,95% 13,05% 10,87% 9,33% 8,29% 10,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,54% 14,24% 15,16% 14,62% 15,24% 14,92% 12,46% 11,05% 9,04% 11,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,60% 40,51% 41,03% 40,04% 40,91% 39,49% 38,57% 38,56% 38,03% 37,67%
Rörelsekapital/omsättning 33,32% 34,42% 37,76% 28,90% 34,71% 27,19% 41,20% 39,29% 30,40% 24,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,83% 72,15% 64,97% 59,86% 56,31% 65,13% 61,06% 52,31% 49,08% 45,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,81% 293,08% 329,70% 261,41% 264,93% 195,31% 281,68% 246,34% 211,52% 173,17%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...