Visa allt om Växjö Färg & Tapet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 35 597 36 593 25 625 32 611 10 741 24 853 23 573 33 504 26 050 22 301
Övrig omsättning 83 121 86 35 77 100 1 9 34 63
Rörelseresultat (EBIT) -1 2 421 1 648 1 828 821 497 -1 072 586 -963 -244
Resultat efter finansnetto 6 2 413 1 635 1 824 801 430 -1 134 540 -1 048 -307
Årets resultat -5 1 859 1 031 1 412 467 331 -16 333 -782 -236
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 113 100 155 0 0 0 0 0 0 5
Omsättningstillgångar 6 985 9 807 8 175 8 507 7 658 7 078 6 473 5 874 7 449 6 353
Tillgångar 9 098 9 908 8 330 8 507 7 658 7 078 6 473 5 874 7 449 6 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 461 5 466 4 107 3 076 3 164 2 697 2 365 2 381 2 048 2 084
Obeskattade reserver 201 201 201 201 201 0 0 272 187 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 436 4 241 4 022 5 230 4 294 4 382 4 107 3 220 5 214 4 086
Skulder och eget kapital 9 098 9 908 8 330 8 507 7 658 7 078 6 473 5 874 7 449 6 358
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 6 565 - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 441 8 146 2 451 - 2 293 4 962 4 858 6 053 7 102 5 685
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 244 3 139 2 451 - 812 1 638 1 455 2 169 2 316 2 012
Utdelning till aktieägare 0 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 680 36 714 25 711 32 646 10 818 24 953 23 574 33 513 26 084 22 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 18 16 15 15 15 19 23 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 695 1 830 1 424 2 038 716 1 657 1 572 1 763 1 133 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 582 513 533 211 452 437 444 417 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 2 434 1 657 1 828 821 497 -1 072 586 -958 -229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,72% 42,80% -21,42% 203,61% - 5,43% -29,64% 28,61% 16,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% 24,48% 19,80% 21,56% 10,76% 7,06% -16,51% 10,25% -12,82% -3,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,06% 6,63% 6,44% 5,62% 7,67% 2,01% -4,53% 1,80% -3,67% -1,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,95% 64,57% 35,99% 46,95% 48,56% 40,55% 44,63% 61,82% 42,96% 21,51%
Rörelsekapital/omsättning 7,16% 15,21% 16,21% 10,05% 31,32% 10,85% 10,04% 7,92% 8,58% 10,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,76% 56,75% 51,19% 38,00% 43,36% 38,10% 36,54% 43,95% 29,34% 34,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,79% 215,52% 187,64% 141,72% 153,19% 123,05% 132,34% 105,53% 136,29% 131,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...