Visa allt om Alenius Fastigheter AB
Visa allt om Alenius Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 593 7 415 7 387 8 515 8 281 9 638 8 975 7 934 7 809 7 922
Övrig omsättning - - 54 1 867 42 38 - 25 - 68
Rörelseresultat (EBIT) 2 151 2 299 3 127 4 623 1 937 3 259 3 726 4 530 3 970 4 293
Resultat efter finansnetto 2 241 2 289 2 915 4 182 2 733 2 750 3 507 3 682 2 801 3 330
Årets resultat 1 809 3 273 4 616 1 466 2 605 1 568 2 406 2 417 1 889 2 326
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 661 33 005 33 401 33 365 41 661 33 741 53 54 57 62
Omsättningstillgångar 2 798 2 958 1 792 7 969 4 035 2 667 41 246 40 641 40 317 40 347
Tillgångar 35 460 35 964 35 193 41 334 45 695 36 407 41 299 40 695 40 374 40 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 252 19 443 16 870 15 754 14 788 13 183 16 798 14 893 12 976 11 587
Obeskattade reserver 0 31 1 913 5 157 4 113 4 435 3 906 3 497 2 982 2 618
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 000 14 331 14 392 18 442 25 607 17 553 18 336 18 725 21 225 23 725
Kortfristiga skulder 2 208 2 159 2 018 1 981 1 187 1 236 2 259 3 581 3 191 2 480
Skulder och eget kapital 35 460 35 964 35 193 41 334 45 695 36 407 41 299 40 695 40 374 40 410
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 147 1 149 1 118 1 193 1 128 1 024 895 825 750 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 360 361 351 375 355 331 307 299 375 321
Utdelning till aktieägare 4 500 1 000 700 500 500 1 000 500 500 500 500
Omsättning 7 593 7 415 7 441 10 382 8 323 9 676 8 975 7 959 7 809 7 990
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 531 2 472 2 462 2 838 2 760 3 213 2 992 2 645 1 952 1 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 485 493 523 499 453 401 361 283 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 672 2 820 3 648 5 144 2 542 3 857 3 727 4 533 3 976 4 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,40% 0,38% -13,25% 2,83% -14,08% 7,39% 13,12% 1,60% -1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,88% 7,18% 9,84% 11,76% 8,04% 8,98% 9,03% 11,15% 9,86% 10,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,11% 34,82% 46,88% 57,06% 44,39% 33,94% 41,54% 57,17% 50,95% 54,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 97,33% 98,83% 83,47% 89,72% 99,48% 95,29% 97,68%
Rörelsekapital/omsättning 7,77% 10,78% -3,06% 70,32% 34,39% 14,85% 434,40% 467,10% 475,43% 478,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,11% 54,13% 52,18% 47,31% 39,00% 45,19% 47,64% 42,78% 37,46% 33,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,72% 137,01% 88,80% 364,51% 287,19% 159,95% 69,50% 31,33% 23,72% 16,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...