Visa allt om Grästorps Järnhandel Aktiebolag
Visa allt om Grästorps Järnhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 19 485 18 814 17 210 15 694 15 997 17 302 17 478 17 028 16 774 16 537
Övrig omsättning 43 116 82 78 64 62 57 110 53 -
Rörelseresultat (EBIT) 698 623 198 1 333 1 203 1 261 1 055 1 052 539 538
Resultat efter finansnetto 480 399 -92 1 021 850 804 766 792 169 158
Årets resultat 373 320 -48 597 467 421 402 416 71 73
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 212 3 315 3 227 3 309 3 392 3 475 4 992 4 843 4 773 4 731
Omsättningstillgångar 7 812 7 497 7 234 7 607 7 219 6 883 6 751 6 370 6 619 6 780
Tillgångar 11 024 10 812 10 461 10 916 10 611 10 358 11 744 11 213 11 392 11 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 257 1 884 1 564 1 611 1 014 547 5 369 4 967 4 551 4 480
Obeskattade reserver 1 112 1 123 1 140 1 193 956 763 549 346 136 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 556 5 002 5 030 5 032 5 648 6 006 2 714 3 001 3 410 3 262
Kortfristiga skulder 3 099 2 804 2 727 3 080 2 993 3 042 3 112 2 899 3 295 3 686
Skulder och eget kapital 11 024 10 812 10 461 10 916 10 611 10 358 11 744 11 213 11 392 11 511
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 - 799 757 779
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 547 2 412 1 820 2 025 2 012 1 939 1 133 1 119 1 077
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 016 942 782 821 827 791 779 802 747
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 528 18 930 17 292 15 772 16 061 17 364 17 535 17 138 16 827 16 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 6 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 784 2 352 2 459 2 616 2 285 2 472 2 497 2 433 2 396 2 362
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 448 487 436 409 409 393 390 385 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 801 711 281 1 416 1 286 1 344 1 055 1 062 552 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,57% 9,32% 9,66% -1,89% -7,54% -1,01% 2,64% 1,51% 1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,34% 5,76% 1,89% 12,21% 11,34% 12,17% 8,98% 9,38% 4,73% 4,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,59% 3,31% 1,15% 8,49% 7,52% 7,29% 6,04% 6,18% 3,21% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,80% 30,32% 29,02% 32,95% 33,04% 30,82% 29,81% 30,49% 28,38% 28,57%
Rörelsekapital/omsättning 24,19% 24,94% 26,19% 28,85% 26,42% 22,20% 20,82% 20,38% 19,82% 18,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,34% 25,53% 23,45% 23,28% 16,20% 10,71% 49,16% 46,57% 40,81% 39,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,69% 55,35% 55,48% 43,99% 48,11% 38,49% 47,56% 44,64% 38,21% 36,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...