Visa allt om Aktiebolaget Hägglund & Sellboms Fastighetsförbättringar
Visa allt om Aktiebolaget Hägglund & Sellboms Fastighetsförbättringar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 759 602 708 385 594 282 145 458 579 539
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 10 -23 -19 -74 17 -156 -42 19 6
Resultat efter finansnetto 279 2 -31 -27 -79 8 -162 -52 9 0
Årets resultat 279 2 -31 -27 -79 8 -162 -52 9 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 263 68 160 151 116 170 47 148 185 125
Tillgångar 272 68 160 151 116 170 47 148 185 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -106 -385 -387 -357 -330 -251 -259 -97 -45 -54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 74 100 16 55 96 52 92
Kortfristiga skulder 378 452 546 433 346 405 251 149 178 88
Skulder och eget kapital 272 68 160 151 116 170 47 148 185 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 14 99 160 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 181 251 75 206 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 39 79 24 65 0 5 32 50 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 759 602 708 385 594 282 145 458 579 539
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 759 602 708 385 594 282 145 458 579 539
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 24 220 330 99 270 4 19 132 217 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 285 10 -23 -19 -74 17 -156 -42 20 8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,08% -14,97% 83,90% -35,19% 110,64% 94,48% -68,34% -20,90% 7,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 104,41% 14,71% -13,75% -11,92% -63,79% 10,00% -331,91% -28,38% 10,27% 4,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,42% 1,66% -3,11% -4,68% -12,46% 6,03% -107,59% -9,17% 3,28% 1,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,03% 69,77% 69,63% 71,69% 68,18% 87,59% 82,76% 75,33% 68,57% 71,24%
Rörelsekapital/omsättning -15,15% -63,79% -54,52% -73,25% -38,72% -83,33% -140,69% -0,22% 1,21% 6,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -38,97% -566,18% -241,88% -236,42% -284,48% -147,65% -551,06% -65,54% -24,32% -42,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,58% 15,04% 29,30% 34,87% 33,53% 41,98% 18,73% 99,33% 103,93% 142,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...