Visa allt om Optimera i Ulricehamn AB
Visa allt om Optimera i Ulricehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 554 87 221 84 912 78 769 80 069 92 576 87 578 79 519 83 101 84 769
Övrig omsättning - 82 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 7 608 7 079 5 478 5 824 7 486 5 913 4 525 6 463 6 328
Resultat efter finansnetto 35 475 7 583 6 976 5 985 6 301 8 027 6 119 4 587 6 630 6 366
Årets resultat 36 882 4 905 4 894 4 506 4 011 4 646 3 626 2 605 3 535 3 535
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 955 7 381 9 058 9 297 9 208 8 453 9 542 3 692 912
Omsättningstillgångar 48 152 21 763 24 329 35 595 31 974 31 139 26 614 22 753 24 264 24 787
Tillgångar 48 152 33 718 31 710 44 653 41 270 40 347 35 067 32 294 27 956 25 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 605 12 123 12 218 24 524 22 018 20 007 16 860 14 434 12 829 10 094
Obeskattade reserver 0 11 830 11 584 11 027 10 857 10 116 8 519 7 449 6 535 4 908
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 224 374 526 838
Kortfristiga skulder 10 547 9 765 7 907 9 102 8 395 10 156 9 464 10 038 8 056 9 850
Skulder och eget kapital 48 152 33 718 31 710 44 653 41 270 40 347 35 067 32 294 27 956 25 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 214 0 0 1 062 726 600 706
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 269 6 171 4 408 5 957 6 344 4 722 4 904 4 931 4 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 401 2 087 2 097 2 226 2 063 2 023 1 922 2 095 2 062
Utdelning till aktieägare 0 11 400 5 000 17 200 2 000 2 000 1 500 1 200 1 000 800
Omsättning 35 554 87 303 84 912 78 769 80 069 92 576 87 578 79 519 83 101 84 769
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 18 18 17 18 18 18 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 555 4 846 4 717 4 633 4 448 5 143 4 865 4 418 4 617 4 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 502 475 468 461 468 430 415 433 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 7 844 7 375 5 833 6 208 7 849 6 303 4 936 6 793 6 603
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,24% 2,72% 7,80% -1,62% -13,51% 5,71% 10,13% -4,31% -1,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 73,72% 22,61% 23,25% 13,53% 15,36% 20,00% 17,60% 14,35% 24,06% 25,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 99,84% 8,74% 8,68% 7,67% 7,92% 8,72% 7,05% 5,83% 8,09% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,37% 24,61% 23,10% 23,30% 23,76% 22,12% 21,19% 21,09% 22,08% 20,86%
Rörelsekapital/omsättning 105,77% 13,76% 19,34% 33,63% 29,45% 22,67% 19,58% 15,99% 19,50% 17,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,10% 63,32% 67,02% 74,18% 72,74% 68,07% 65,98% 61,70% 62,72% 53,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 456,55% 113,41% 175,00% 275,52% 252,21% 203,67% 173,02% 135,29% 185,75% 154,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...