Visa allt om Bröderna Holmqvist Elbyrå Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Holmqvist Elbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 963 7 574 8 190 8 203 8 777 8 849 8 020 7 581 8 433 8 389
Övrig omsättning 2 53 77 196 186 44 - 2 5 4
Rörelseresultat (EBIT) -81 -245 559 326 620 560 484 294 149 174
Resultat efter finansnetto -100 -269 514 279 550 477 386 190 18 48
Årets resultat -3 -211 296 149 277 258 209 136 12 32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 358 1 337 1 400 1 468 1 536 1 587 1 658 1 716 1 800 1 890
Omsättningstillgångar 1 811 2 106 2 878 2 762 3 007 2 416 2 211 2 021 1 970 2 572
Tillgångar 3 169 3 443 4 278 4 230 4 544 4 003 3 869 3 737 3 770 4 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 280 1 283 1 569 1 348 1 348 1 146 940 777 642 660
Obeskattade reserver 484 581 639 508 431 279 158 58 50 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 154 306 458 610 616 1 193 1 182 1 274 1 484
Kortfristiga skulder 1 404 1 426 1 765 1 917 2 155 1 962 1 578 1 718 1 805 2 269
Skulder och eget kapital 3 169 3 443 4 278 4 230 4 544 4 003 3 869 3 737 3 770 4 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 191 177 238 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 233 1 202 935 1 183 1 228 1 032 605 766 892 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 513 382 300 304 340 331 270 286 394 375
Utdelning till aktieägare 0 0 75 75 150 75 51 48 0 30
Omsättning 6 965 7 627 8 267 8 399 8 963 8 893 8 020 7 583 8 438 8 393
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 741 1 894 2 048 1 641 1 755 2 212 2 005 1 895 1 687 1 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 408 318 305 328 344 269 316 309 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 -181 627 394 692 631 564 379 246 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,07% -7,52% -0,16% -6,54% -0,81% 10,34% 5,79% -10,10% 0,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,52% -7,09% 13,09% 7,73% 13,67% 14,11% 12,54% 7,89% 3,98% 3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,15% -3,22% 6,84% 3,99% 7,08% 6,38% 6,05% 3,89% 1,78% 2,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,13% 30,79% 35,26% 34,16% 36,60% 33,13% 32,71% 32,82% 32,18% 32,86%
Rörelsekapital/omsättning 5,85% 8,98% 13,59% 10,30% 9,71% 5,13% 7,89% 4,00% 1,96% 3,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,30% 50,43% 48,33% 41,23% 36,66% 33,77% 27,31% 21,94% 17,98% 15,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,57% 66,48% 61,93% 41,42% 51,23% 38,74% 25,16% 24,91% 24,99% 40,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...