Visa allt om Wicksell Konsult AB
Visa allt om Wicksell Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 333 7 744 7 568 7 958 8 882 8 489 7 783 7 038 7 603 7 629
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 547 332 34 -199 569 453 599 448 146 38
Resultat efter finansnetto 532 286 25 -217 551 445 594 440 135 20
Årets resultat 777 213 1 -48 307 260 308 229 116 67
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 0 62 83 103 106 131 56 63 92
Omsättningstillgångar 2 089 2 228 2 062 2 253 2 499 2 614 2 231 1 731 1 713 1 676
Tillgångar 2 123 2 228 2 124 2 336 2 602 2 719 2 362 1 788 1 776 1 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 169 632 419 418 766 759 799 691 562 536
Obeskattade reserver 0 481 490 480 650 530 469 313 195 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 310 0 0 0 0 0 0 0 2
Kortfristiga skulder 954 805 1 215 1 438 1 186 1 431 1 093 784 1 020 1 001
Skulder och eget kapital 2 123 2 228 2 124 2 336 2 602 2 719 2 362 1 788 1 776 1 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 397 347 362 284 392 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 346 1 451 1 410 1 559 1 175 1 086 942 816 908 819
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 582 646 660 708 708 626 545 470 538 508
Utdelning till aktieägare 1 000 240 0 0 300 300 300 200 100 90
Omsättning 8 333 7 744 7 568 7 958 8 882 8 489 7 783 7 038 7 603 7 629
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 083 1 936 1 892 1 990 2 221 2 122 1 946 1 760 1 901 1 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 549 541 601 600 556 484 415 475 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 550 346 55 -178 590 482 624 478 179 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,61% 2,33% -4,90% -10,40% 4,63% 9,07% 10,59% -7,43% -0,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,77% 14,90% 1,60% -8,52% 21,87% 16,66% 25,40% 25,11% 8,28% 2,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,56% 4,29% 0,45% -2,50% 6,41% 5,34% 7,71% 6,38% 1,93% 0,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,38% 52,22% 49,59% 48,04% 50,11% 48,91% 51,52% 49,26% 45,00% 44,42%
Rörelsekapital/omsättning 13,62% 18,38% 11,19% 10,24% 14,78% 13,94% 14,62% 13,46% 9,11% 8,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,06% 45,21% 37,72% 33,04% 47,85% 42,28% 48,46% 51,25% 39,55% 39,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,30% 43,60% 34,81% 26,98% 22,26% 18,10% 22,78% 35,46% 29,61% 29,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...