Visa allt om Vic Snabbkem i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Vic Snabbkem i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 429 1 700 1 836 1 683 2 148 1 790 1 761 1 655 1 369 1 394
Övrig omsättning - - - 41 2 4 95 28 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -99 5 219 -71 534 148 330 311 256 130
Resultat efter finansnetto -100 5 222 -62 538 155 329 311 260 131
Årets resultat -7 49 145 0 292 89 192 186 137 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 22 39 55
Omsättningstillgångar 584 1 008 1 241 966 1 402 857 1 053 991 705 612
Tillgångar 584 1 008 1 241 966 1 402 857 1 053 1 013 744 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 349 449 304 554 343 433 442 391 314
Obeskattade reserver 283 377 439 409 474 336 308 245 191 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 281 352 253 374 178 311 326 163 228
Skulder och eget kapital 584 1 008 1 241 966 1 402 857 1 053 1 013 744 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 389 370 379 303 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 663 691 691 679 319 297 190 108 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 308 263 224 200 208 227 206 164 183
Utdelning till aktieägare 0 229 150 0 250 80 180 200 135 60
Omsättning 1 429 1 700 1 836 1 724 2 150 1 794 1 856 1 683 1 377 1 394
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 715 850 612 561 716 448 440 552 456 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 499 322 312 299 234 229 262 198 236
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -99 5 219 -71 534 148 352 328 273 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,94% -7,41% 9,09% -21,65% 20,00% 1,65% 6,40% 20,89% -1,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,95% 0,50% 17,97% -6,42% 38,37% 18,20% 31,43% 30,80% 35,08% 19,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,93% 0,29% 12,15% -3,68% 25,05% 8,72% 18,80% 18,85% 19,07% 9,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,81% 89,29% 90,96% 91,80% 90,50% 90,34% 91,71% 90,27% 92,04% 91,89%
Rörelsekapital/omsättning 27,71% 42,76% 48,42% 42,36% 47,86% 37,93% 42,14% 40,18% 39,59% 27,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,15% 63,80% 63,77% 64,49% 64,43% 68,92% 62,68% 61,46% 71,04% 60,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 310,64% 358,72% 352,56% 381,82% 374,87% 481,46% 338,59% 303,99% 432,52% 268,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...