Visa allt om Kvalitetskött Sverige AB
Visa allt om Kvalitetskött Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 146 780 149 463 147 403 131 038 119 234 108 091 100 077 109 370 107 366 100 702
Övrig omsättning 265 156 126 173 - - - 172 - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 -781 -1 090 971 3 497 1 348 -1 652 -1 302 -1 255 380
Resultat efter finansnetto -220 -1 026 -1 241 1 621 3 481 1 279 -2 182 -1 014 -1 038 743
Årets resultat -220 -1 026 206 950 1 813 1 167 -2 095 8 11 615
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 900 4 469 3 693 3 533 2 302 608 841 2 275 1 884 1 477
Omsättningstillgångar 14 063 13 024 13 478 13 641 11 034 8 956 7 106 8 882 12 196 12 817
Tillgångar 17 962 17 494 17 171 17 174 13 336 9 564 7 948 11 157 14 080 14 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 007 4 228 5 253 5 047 4 748 3 609 2 514 5 282 5 873 5 862
Obeskattade reserver 0 0 0 1 516 994 84 0 115 1 185 2 234
Avsättningar (tkr) 100 100 0 0 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 527 2 136 2 562 0 0 135 485 1 000 300 0
Kortfristiga skulder 11 328 11 030 9 356 10 611 7 094 5 735 4 948 4 761 6 722 6 198
Skulder och eget kapital 17 962 17 494 17 171 17 174 13 336 9 564 7 948 11 157 14 080 14 294
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 080 2 220 1 265 619 618 1 218 1 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 750 - - - - -
Löner till övriga anställda 9 239 10 891 8 987 5 391 4 643 4 368 4 413 4 396 4 556 4 686
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 427 4 226 3 384 2 611 3 477 2 400 2 155 2 130 2 314 2 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 600 0 600 0 0
Omsättning 147 045 149 619 147 529 131 211 119 234 108 091 100 077 109 542 107 366 100 702
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 28 25 24 20 20 20 22 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 436 5 338 5 896 5 460 5 962 5 405 5 004 4 971 5 651 5 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 552 502 405 525 410 364 331 444 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 400 196 -307 1 495 3 700 1 581 -1 380 -914 -883 854
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,80% 1,40% 12,49% 9,90% 10,31% 8,01% -8,50% 1,87% 6,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,91% -4,44% -6,30% 10,40% 26,30% 14,22% -20,65% -7,60% -7,37% 5,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,11% -0,52% -0,73% 1,36% 2,94% 1,26% -1,64% -0,78% -0,97% 0,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,51% 17,36% 14,93% 13,05% 15,17% 12,13% 9,29% 8,68% 10,32% 12,89%
Rörelsekapital/omsättning 1,86% 1,33% 2,80% 2,31% 3,30% 2,98% 2,16% 3,77% 5,10% 6,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,31% 24,17% 30,59% 35,89% 41,10% 38,37% 31,63% 48,08% 47,77% 52,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,00% 76,08% 101,41% 108,84% 143,78% 143,17% 114,49% 152,57% 151,28% 180,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...