Visa allt om Supply Decor Lighting Gbg AB
Visa allt om Supply Decor Lighting Gbg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 109 3 770 2 476 1 603 1 990 1 359 1 533 168 434 836
Övrig omsättning 184 288 236 - - 11 12 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 635 645 186 -323 467 222 443 -102 211 310
Resultat efter finansnetto 636 644 182 -321 470 223 439 -100 239 313
Årets resultat 494 603 75 -292 418 223 439 -100 239 313
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 119 126 100 100 100 100 100 100 51
Omsättningstillgångar 2 178 1 852 1 138 1 215 1 710 1 350 1 283 758 994 1 149
Tillgångar 2 278 1 971 1 264 1 315 1 810 1 450 1 383 858 1 094 1 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 507 1 369 966 891 1 433 1 165 1 142 753 1 042 903
Obeskattade reserver 35 35 35 0 29 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 736 567 262 424 348 285 241 105 51 297
Skulder och eget kapital 2 278 1 971 1 264 1 315 1 810 1 450 1 383 858 1 094 1 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 292 269 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 107 59 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 356 50 100 250 150 200 0 0 100
Omsättning 3 293 4 058 2 712 1 603 1 990 1 370 1 545 168 434 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 109 1 885 1 238 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 216 180 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 635 651 192 -323 467 222 443 -102 212 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,53% 52,26% 54,46% -19,45% 46,43% -11,35% 812,50% -61,29% -48,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,92% 32,72% 14,79% -24,33% 26,19% 15,38% 32,18% -11,66% 22,03% 26,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,46% 17,11% 7,55% -19,96% 23,82% 16,41% 29,03% -59,52% 55,53% 37,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,22% 43,50% 35,18% 40,99% 50,15% 41,50% 47,75% 39,29% 92,40% 60,53%
Rörelsekapital/omsättning 46,38% 34,08% 35,38% 49,34% 68,44% 78,37% 67,97% 388,69% 217,28% 101,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,35% 70,84% 78,58% 67,76% 80,35% 80,34% 82,57% 87,76% 95,25% 75,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,45% 183,42% 233,59% 195,99% 396,55% 324,21% 525,31% 701,90% 1 878,43% 376,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...