Visa allt om Gotlandsbyggen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 118 649 143 252 95 071 76 000 57 232 37 985 38 361 31 984 26 729 25 816
Övrig omsättning 851 546 490 488 838 597 504 206 496 376
Rörelseresultat (EBIT) 3 886 5 946 3 886 3 285 2 414 -4 599 -2 067 3 897 1 794 951
Resultat efter finansnetto 3 764 5 898 3 821 3 198 2 638 -4 742 -2 215 3 765 1 700 742
Årets resultat 3 220 2 567 2 907 2 664 2 638 -4 742 -25 2 184 925 505
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 125 2 117 1 307 1 589 1 237 1 490 2 279 2 453 2 231 2 148
Omsättningstillgångar 29 114 29 431 26 256 22 260 14 803 10 558 12 379 14 391 9 220 8 925
Tillgångar 31 239 31 548 27 563 23 849 16 040 12 048 14 658 16 845 11 451 11 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 628 5 408 4 841 4 685 2 771 133 3 326 5 006 2 971 2 189
Obeskattade reserver 564 471 276 280 0 0 0 2 204 1 252 819
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 152 254 153 99
Långfristiga skulder 381 3 507 380 514 202 269 804 1 148 1 090 1 122
Kortfristiga skulder 21 666 22 162 22 067 18 370 13 067 11 646 10 375 8 233 5 984 6 843
Skulder och eget kapital 31 239 31 548 27 563 23 849 16 040 12 048 14 658 16 845 11 451 11 072
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 664 - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 753 - - - - 13 818 12 751 11 900 11 655 10 783
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 471 - - - - 5 267 4 607 4 693 4 645 4 058
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 155 150 143
Omsättning 119 500 143 798 95 561 76 488 58 070 38 582 38 865 32 190 27 225 26 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 55 49 43 40 38 36 35 35 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 046 2 605 1 940 1 767 1 431 1 000 1 066 914 764 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 566 566 554 505 515 503 492 486 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 235 6 217 4 120 3 540 2 702 -4 241 -1 732 4 261 2 179 1 389
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,17% 50,68% 25,09% 32,79% 50,67% -0,98% 19,94% 19,66% 3,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,44% 18,85% 14,10% 13,77% 16,80% -38,17% -14,10% 23,13% 15,72% 8,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,28% 4,15% 4,09% 4,32% 4,71% -12,11% -5,39% 12,18% 6,73% 3,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,46% 29,10% 37,66% 41,30% 45,12% 48,80% 51,60% 72,10% 78,54% 74,76%
Rörelsekapital/omsättning 6,28% 5,07% 4,41% 5,12% 3,03% -2,86% 5,22% 19,25% 12,11% 8,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,03% 18,31% 18,34% 20,56% 17,28% 1,10% 22,69% 39,92% 34,00% 25,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,27% 126,77% 112,39% 112,47% 100,41% 74,65% 57,36% 82,13% 72,96% 90,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!