Visa allt om Vännäs Mark Aktiebolag
Visa allt om Vännäs Mark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 485 6 613 6 619 3 686 3 801 2 791 2 758 2 762 2 284 2 360
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 315 1 140 1 609 197 1 083 312 678 516 493 932
Resultat efter finansnetto 3 259 1 134 1 590 200 1 144 258 669 484 487 918
Årets resultat 1 467 355 871 320 713 148 479 534 385 651
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 781 3 507 2 979 2 520 1 704 2 722 1 532 1 632 2 537 2 646
Omsättningstillgångar 10 189 7 795 5 451 5 334 5 937 4 335 4 251 4 026 3 169 3 146
Tillgångar 15 971 11 302 8 429 7 854 7 641 7 057 5 784 5 658 5 706 5 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 578 6 112 5 757 4 886 4 566 3 853 3 704 3 225 2 691 2 306
Obeskattade reserver 3 366 1 993 1 318 851 1 065 878 845 828 1 076 1 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 750 1 432 351 586 820 1 055 92 366 641 916
Kortfristiga skulder 2 275 1 766 1 003 1 531 1 190 1 271 1 143 1 239 1 297 1 438
Skulder och eget kapital 15 971 11 302 8 429 7 854 7 641 7 057 5 784 5 658 5 706 5 791
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 505 450 450 426 414 329 282 270 255 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 245 944 718 247 153 98 273 208 172 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 068 556 478 288 205 169 171 151 145 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 485 6 613 6 619 3 686 3 801 2 791 2 758 2 762 2 287 2 360
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 4 3 2 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 686 1 653 2 206 1 843 3 801 2 791 1 379 1 381 1 142 1 180
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 565 634 539 852 625 374 336 298 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 231 1 619 1 979 722 1 591 832 978 820 798 1 213
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 103,92% -0,09% 79,57% -3,03% 36,19% 1,20% -0,14% 20,93% -3,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,76% 10,33% 19,28% 3,16% 15,86% 5,23% 12,03% 9,21% 10,02% 17,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,59% 17,65% 24,55% 6,73% 31,89% 13,22% 25,24% 18,86% 25,04% 42,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,79% 63,09% 63,30% 55,89% 69,01% 58,65% 70,30% 57,82% 66,73% 77,46%
Rörelsekapital/omsättning 58,69% 91,17% 67,20% 103,17% 124,89% 109,78% 112,69% 100,91% 81,96% 72,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,89% 67,83% 80,50% 70,66% 70,03% 63,77% 74,81% 67,78% 60,74% 53,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 447,87% 441,39% 543,47% 348,40% 498,91% 341,07% 371,92% 324,94% 244,33% 218,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...