Visa allt om BANQIT AB
Visa allt om BANQIT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 137 393 75 132 249 300 290 1 078 3 336 2 340
Övrig omsättning 710 2 758 2 777 3 250 3 370 4 007 6 341 12 890 11 730 12 775
Rörelseresultat (EBIT) -10 660 -18 364 -38 512 -27 551 -46 402 -49 999 -34 872 -42 431 -54 547 -65 965
Resultat efter finansnetto -10 663 -19 237 -38 711 -28 005 -46 931 -50 330 -32 110 -41 507 -73 345 -74 291
Årets resultat -163 -237 -9 808 -14 -3 909 -42 940 -31 010 -38 667 -73 345 -72 611
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 050 10 188 11 038 21 868 26 278 33 107 36 832 40 707 46 452 64 248
Omsättningstillgångar 16 307 16 416 17 301 17 002 13 752 30 826 53 711 55 229 51 382 53 008
Tillgångar 26 357 26 605 28 340 38 870 40 030 63 933 90 543 95 936 97 834 117 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 600 14 760 14 997 24 804 24 818 28 727 50 960 53 388 64 259 66 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 783
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 557 423 1 786 2 468
Kortfristiga skulder 11 757 11 844 13 343 14 066 15 212 35 206 39 026 42 125 31 789 43 901
Skulder och eget kapital 26 357 26 605 28 340 38 870 40 030 63 933 90 543 95 936 97 834 117 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 60 563 465 1 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 382 10 116 10 887 11 354 12 880 15 008 17 513 19 118 24 032
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 567 4 570 4 957 5 295 6 851 8 146 9 348 10 950 12 430
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 847 3 151 2 852 3 382 3 619 4 307 6 631 13 968 15 066 15 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 17 19 21 24 26 29 31 36 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 23 4 6 10 12 10 35 93 260
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 970 827 780 762 709 772 815 888 857 4 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 660 -18 364 -27 682 -23 141 -39 478 -46 231 -30 998 -38 428 -50 429 -60 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,14% 424,00% -43,18% -46,99% -17,00% 3,45% -73,10% -67,69% 42,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -40,42% -69,02% -135,88% -70,88% -115,91% -78,04% -34,77% -42,81% -72,77% -61,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7 775,91% -4 672,77% -51 342,67% -20 871,97% -18 634,54% -16 630,67% -10 854,83% -3 810,20% -2 134,14% -3 066,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,35% 38,93% -10 298,67% -1 878,79% -7 085,94% -5 954,33% -223,45% -54,27% -145,65% -266,88%
Rörelsekapital/omsättning 3 321,17% 1 163,36% 5 277,33% 2 224,24% -586,35% -1 460,00% 5 063,79% 1 215,58% 587,32% 389,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,39% 55,48% 52,92% 63,81% 62,00% 44,93% 56,28% 55,65% 65,68% 56,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,70% 138,60% 129,66% 66,49% 24,66% 8,91% 21,26% 23,86% 29,75% 41,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...