Visa allt om Cabby Caravan Aktiebolag
Visa allt om Cabby Caravan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 78 630 131 186 206 131 198 259 178 573 166 567 181 014 259 949 297 430 237 893
Övrig omsättning 1 071 2 659 39 107 2 111 1 508 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -78 628 -42 418 9 232 8 136 8 318 7 694 -13 890 -26 831 20 542 24 388
Resultat efter finansnetto -82 505 -49 358 805 4 635 6 212 2 470 -24 115 -33 191 19 198 22 700
Årets resultat -81 587 -47 449 5 246 4 546 12 133 6 433 -15 730 -35 864 10 826 11 591
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 675 78 097 77 388 44 341 44 618 41 590 44 391 30 944 55 702 52 532
Omsättningstillgångar 36 742 67 922 98 774 148 029 107 529 112 327 124 764 141 598 150 444 107 071
Tillgångar 83 417 146 019 176 162 192 370 152 147 153 917 169 155 172 542 206 146 159 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -57 856 17 491 60 231 61 103 57 293 45 161 38 728 43 946 79 810 68 984
Obeskattade reserver 0 759 2 540 8 440 8 460 13 989 17 789 26 174 26 579 22 793
Avsättningar (tkr) 5 719 4 168 4 275 6 221 7 858 8 424 13 065 9 589 1 930 3 023
Långfristiga skulder 45 500 44 950 42 250 44 856 23 500 23 534 23 733 23 934 24 132 24 332
Kortfristiga skulder 90 054 78 651 66 866 71 750 55 036 62 809 75 840 68 899 73 695 40 471
Skulder och eget kapital 83 417 146 019 176 162 192 370 152 147 153 917 169 155 172 542 206 146 159 603
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD 325 796 1 050 808 1 200 1 347 931 1 131 1 568 1 994
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 020 32 998 39 259 28 968 25 806 21 241 24 810 25 148 25 632 24 038
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 373 13 106 16 286 11 828 9 371 9 064 10 146 10 608 10 573 10 922
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 701 133 845 245 238 200 370 180 081 166 567 181 014 259 949 297 430 237 893
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 89 77 86 82 76 80 90 98 94
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 356 1 474 2 677 2 305 2 178 2 192 2 263 2 888 3 035 2 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 526 743 495 453 423 453 414 393 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -75 498 -39 660 12 643 10 728 10 311 9 822 -11 826 -24 842 22 355 25 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,06% -36,36% 3,97% 11,02% 7,21% -7,98% -30,37% -12,60% 25,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -97,48% -28,76% 5,54% 4,60% 5,61% 4,95% -8,05% -13,72% 11,70% 16,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -103,42% -32,01% 4,74% 4,46% 4,78% 4,57% -7,52% -9,10% 8,11% 11,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,37% 41,72% 44,33% 38,01% 41,66% 45,21% 22,63% 28,50% 35,35% 37,64%
Rörelsekapital/omsättning -67,80% -8,18% 15,48% 38,47% 29,40% 29,73% 27,03% 27,97% 25,80% 28,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -69,36% 12,38% 35,25% 35,00% 41,75% 35,88% 30,47% 36,39% 48,00% 53,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,60% 28,80% 66,00% 85,69% 73,08% 77,57% 71,16% 108,73% 133,16% 137,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...