Visa allt om Johansson Ballast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04
Nettoomsättning 85 224 52 175 47 212 42 441 36 123 31 289 40 193 41 337 24 299 33 939
Övrig omsättning - - 37 - 65 1 195 440 691 28 54
Rörelseresultat (EBIT) 10 619 8 195 9 737 10 519 8 651 7 217 7 134 5 136 -2 723 448
Resultat efter finansnetto 10 401 7 950 9 494 10 264 8 329 6 794 6 557 4 260 -3 081 227
Årets resultat 267 189 636 820 893 6 946 6 504 3 638 -1 077 194
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 807 20 251 19 636 14 467 15 180 13 022 14 115 15 437 16 787 16 864
Omsättningstillgångar 32 596 26 340 27 294 20 113 20 719 20 232 20 540 23 999 19 673 28 348
Tillgångar 52 403 46 590 46 930 34 580 35 899 33 254 34 655 39 436 36 460 45 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 520 5 253 5 064 4 427 3 607 4 714 2 768 2 264 3 626 4 702
Obeskattade reserver 6 322 5 276 3 572 898 688 504 675 622 0 2 004
Avsättningar (tkr) 200 200 200 100 100 100 100 100 100 103
Långfristiga skulder 8 951 13 150 17 975 6 875 9 375 11 875 14 375 16 875 25 125 19 032
Kortfristiga skulder 31 410 22 712 20 120 22 280 22 129 16 062 16 737 19 575 7 609 19 371
Skulder och eget kapital 52 403 46 590 46 930 34 580 35 899 33 254 34 655 39 436 36 460 45 212
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 436 1 982
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 130 749
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0
Omsättning 85 224 52 175 47 249 42 441 36 188 32 484 40 633 42 028 24 327 33 993
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 12 150 6 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 292 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 257 11 000 12 129 11 915 10 018 8 484 8 777 7 227 -1 354 2 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,34% 10,51% 11,24% 17,49% 15,45% -22,15% -2,77% 70,12% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,26% 17,59% 20,75% 30,42% 24,10% 21,71% 20,63% 13,09% -7,45% 1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,46% 15,71% 20,63% 24,78% 23,95% 23,08% 17,79% 12,49% -11,17% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,11% 36,74% 37,80% 39,68% 38,34% 35,27% 34,67% 26,70% 13,83% 3,21%
Rörelsekapital/omsättning 1,39% 6,95% 15,20% -5,11% -3,90% 13,33% 9,46% 10,70% 49,65% 26,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,94% 20,11% 16,73% 14,83% 11,54% 15,36% 9,42% 6,90% 9,95% 13,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,80% 67,25% 69,61% 37,56% 37,55% 55,40% 58,35% 78,69% 79,34% 12,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...