Visa allt om Piteå Transport Aktiebolag
Visa allt om Piteå Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 467 18 955 18 832 15 328 15 617 14 854 15 291 13 367 15 905 15 476
Övrig omsättning 76 229 157 226 80 267 308 132 692 18
Rörelseresultat (EBIT) 927 1 205 1 278 820 590 254 551 440 753 705
Resultat efter finansnetto 874 1 130 1 214 795 610 62 537 423 3 002 636
Årets resultat 670 718 730 717 421 11 388 553 2 164 270
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 077 11 277 9 657 7 828 7 485 7 670 8 086 7 179 8 265 6 868
Omsättningstillgångar 4 362 4 270 4 578 3 513 2 439 2 839 3 256 2 475 2 601 2 508
Tillgångar 14 439 15 547 14 235 11 341 9 924 10 509 11 342 9 655 10 865 9 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 886 3 216 3 298 3 369 2 952 2 831 3 169 2 781 2 897 733
Obeskattade reserver 4 765 4 765 4 565 4 295 4 427 4 383 4 398 4 398 4 703 3 877
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 941 3 894 3 401 1 269 513 167 1 016 0 693 1 587
Kortfristiga skulder 3 846 3 671 2 972 2 409 2 033 3 128 2 758 2 475 2 573 3 180
Skulder och eget kapital 14 439 15 547 14 235 11 341 9 924 10 509 11 342 9 655 10 865 9 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 783 517 945 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 240 5 565 4 203 3 983 3 948 3 404 3 245 3 302 3 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 502 2 057 1 831 1 619 1 631 1 708 1 618 1 921 1 834
Utdelning till aktieägare 1 200 1 000 800 800 300 300 350 0 300 0
Omsättning 19 543 19 184 18 989 15 554 15 697 15 121 15 599 13 499 16 597 15 494
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 15 11 11 10 11 10 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 217 1 185 1 255 1 393 1 420 1 485 1 390 1 337 1 325 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 553 522 556 528 574 554 541 558 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 400 2 782 2 882 2 155 2 208 1 806 2 004 1 809 2 072 2 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,70% 0,65% 22,86% -1,85% 5,14% -2,86% 14,39% -15,96% 2,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,42% 7,75% 8,98% 7,34% 6,54% 2,42% 4,89% 4,59% 28,31% 7,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,76% 6,36% 6,79% 5,43% 4,16% 1,71% 3,63% 3,31% 19,34% 4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,12% 93,47% 93,36% 92,70% 92,22% 91,73% 91,16% 92,17% 95,39% 95,44%
Rörelsekapital/omsättning 2,65% 3,16% 8,53% 7,20% 2,60% -1,95% 3,26% 0,00% 0,18% -4,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,73% 44,59% 48,18% 59,25% 62,62% 57,68% 56,52% 62,38% 57,83% 37,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,29% 110,00% 146,87% 137,98% 110,53% 83,98% 109,86% 91,64% 96,54% 75,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...