Visa allt om Norrlands Trä Aktiebolag
Visa allt om Norrlands Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 201 798 206 842 185 469 171 138 175 555 203 896 183 721 150 832 178 941 195 150
Övrig omsättning 940 1 094 757 802 735 1 112 1 307 654 106 199
Rörelseresultat (EBIT) 6 265 10 214 3 927 1 837 5 567 7 622 9 196 11 609 1 852 12 285
Resultat efter finansnetto 5 249 8 854 1 904 -508 3 272 6 287 8 171 9 699 -1 334 9 796
Årets resultat 2 258 785 0 0 0 3 794 4 244 5 492 209 4 559
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 561 81 128 82 948 86 334 88 290 50 541 39 754 41 795 48 471 52 147
Omsättningstillgångar 80 201 75 872 73 004 67 751 65 257 70 775 72 132 59 046 61 788 74 606
Tillgångar 153 761 157 000 155 952 154 085 153 547 121 316 111 886 100 841 110 260 126 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 967 19 709 20 388 20 888 21 888 23 888 20 094 19 850 14 357 17 148
Obeskattade reserver 45 599 43 299 34 022 32 235 32 831 29 680 28 628 26 396 24 509 26 304
Avsättningar (tkr) 455 303 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 486 58 762 58 888 62 064 63 258 30 467 25 442 16 465 21 567 29 045
Kortfristiga skulder 34 254 34 928 42 653 38 898 35 570 37 281 37 722 38 131 49 826 54 256
Skulder och eget kapital 153 761 157 000 155 952 154 085 153 547 121 316 111 886 100 841 110 260 126 752
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 792 886 889 1 502 1 502 1 501 1 275 1 469 1 321 1 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 360 360 - 360 320 320
Löner till övriga anställda 22 262 20 866 18 263 17 740 19 366 20 342 18 505 16 193 16 333 16 731
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 242 7 692 7 069 7 378 7 460 7 296 6 872 6 846 6 893 7 641
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 000 500 1 000 2 000 0 4 000 0 3 000
Omsättning 202 738 207 936 186 226 171 940 176 290 205 008 185 028 151 486 179 047 195 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 64 61 59 66 69 64 59 60 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 153 3 232 3 040 2 901 2 660 2 955 2 871 2 556 2 982 3 148
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 468 437 461 438 434 426 422 419 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 507 19 289 17 796 11 740 14 395 14 878 16 165 19 870 10 519 20 509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,44% 11,52% 8,37% -2,52% -13,90% 10,98% 21,81% -15,71% -8,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,09% 6,53% 2,54% 1,21% 3,68% 6,32% 8,24% 11,54% 1,73% 9,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 4,95% 2,13% 1,09% 3,21% 3,76% 5,02% 7,71% 1,06% 6,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,80% 34,87% 37,42% 36,29% 32,56% 35,13% 29,33% 38,60% 32,32% 28,73%
Rörelsekapital/omsättning 22,77% 19,79% 16,36% 16,86% 16,91% 16,43% 18,73% 13,87% 6,68% 10,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,12% 34,07% 30,09% 28,97% 30,01% 37,72% 36,82% 38,53% 29,03% 28,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,87% 121,29% 103,43% 89,78% 92,63% 117,30% 90,19% 82,21% 71,77% 66,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...