Visa allt om Tumba Guld Aktiebolag
Visa allt om Tumba Guld Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 144 3 016 3 052 3 578 4 491 4 342 4 510 4 199 3 976 4 059
Övrig omsättning - 10 74 116 126 246 222 166 48 -
Rörelseresultat (EBIT) -78 -361 -422 -117 -35 -477 -189 146 -307 -207
Resultat efter finansnetto -92 -383 -445 -146 -57 -501 -212 125 -325 -219
Årets resultat -92 -438 -445 -146 -57 -501 -212 125 -325 -140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 11 12 13 15 17 21 26 13
Omsättningstillgångar 1 162 1 239 1 558 1 816 1 939 2 047 2 464 2 523 2 161 2 510
Tillgångar 1 172 1 249 1 569 1 828 1 952 2 062 2 482 2 544 2 188 2 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 201 256 551 698 754 1 255 1 467 1 342 1 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 152 217 114 153 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 811 832 1 199 1 125 1 255 1 307 1 227 1 077 846 856
Skulder och eget kapital 1 172 1 249 1 569 1 828 1 952 2 062 2 482 2 544 2 188 2 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 659 797 776 912 1 146 1 093 1 186 974 1 037
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 226 288 235 313 468 460 466 399 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 144 3 026 3 126 3 694 4 617 4 588 4 732 4 365 4 024 4 059
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 786 754 763 895 1 123 1 086 1 128 1 050 994 1 015
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 223 273 253 308 404 392 419 345 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -78 -360 -421 -116 -33 -474 -185 151 -300 -205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,24% -1,18% -14,70% -20,33% 3,43% -3,73% 7,41% 5,61% -2,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,66% -28,90% -26,90% -6,40% -1,79% -23,13% -7,61% 5,74% -14,03% -8,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,48% -11,97% -13,83% -3,27% -0,78% -10,99% -4,19% 3,48% -7,72% -5,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,78% 44,36% 51,83% 51,15% 51,86% 47,21% 51,02% 64,32% 51,13% 53,22%
Rörelsekapital/omsättning 11,16% 13,49% 11,76% 19,31% 15,23% 17,04% 27,43% 34,44% 33,07% 40,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,75% 16,09% 16,32% 30,14% 35,76% 36,57% 50,56% 57,67% 61,33% 66,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,88% 5,41% 5,50% 11,11% 5,50% 13,70% 21,84% 13,74% 18,91% 61,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...