Visa allt om T N Bygg & Fastighet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 124 776 145 396 79 084 60 950 69 225 59 377 93 894 76 037 57 295 54 658
Övrig omsättning 1 413 1 266 302 100 23 1 833 537 16 199 27
Rörelseresultat (EBIT) 6 296 2 006 -3 512 1 018 -2 213 -2 650 3 845 5 879 7 488 5 623
Resultat efter finansnetto 6 135 1 812 -3 630 879 -2 344 -2 720 3 388 5 940 7 547 5 610
Årets resultat 4 773 1 547 -3 004 670 -453 -108 1 576 1 710 2 616 1 237
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 505 14 945 15 732 14 540 15 330 15 179 8 535 1 794 1 645 1 629
Omsättningstillgångar 22 651 29 154 27 978 23 140 17 915 22 012 26 573 32 667 25 696 18 601
Tillgångar 37 156 44 098 43 710 37 680 33 245 37 191 35 109 34 460 27 341 20 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 632 9 859 8 312 11 316 10 646 11 099 11 207 9 631 7 921 5 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 786 4 397 3 900 3 178 2 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 967 8 962 9 335 9 710 10 084 8 513 4 545 331 477 580
Kortfristiga skulder 13 557 25 277 26 063 16 552 12 515 15 793 14 959 20 598 15 764 12 041
Skulder och eget kapital 37 156 44 098 43 710 37 680 33 245 37 191 35 109 34 460 27 341 20 230
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 546 986
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 19 272 19 265 15 861 14 475 11 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 6 575 6 560 5 923 6 250 4 505
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 126 189 146 662 79 386 61 050 69 248 61 210 94 431 76 053 57 494 54 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 42 42 39 40 52 50 44 37 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 119 3 462 1 883 1 563 1 731 1 142 1 878 1 728 1 549 1 822
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 539 516 518 534 505 517 496 554 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 817 2 530 -2 887 1 707 -1 360 -2 112 4 384 6 370 7 977 5 940
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,18% 83,85% 29,75% -11,95% 16,59% -36,76% 23,48% 32,71% 4,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,94% 4,59% -8,00% 2,71% -6,64% -7,10% 9,78% 17,35% 27,75% 28,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,05% 1,39% -4,42% 1,67% -3,19% -4,45% 3,66% 7,86% 13,24% 10,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,41% 27,42% -4,37% 30,22% 40,18% 26,30% 44,10% 30,58% 57,02% 48,36%
Rörelsekapital/omsättning 7,29% 2,67% 2,42% 10,81% 7,80% 10,47% 12,37% 15,87% 17,33% 12,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,38% 22,36% 19,02% 30,03% 32,02% 33,59% 41,69% 36,78% 37,54% 34,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,08% 115,34% 107,35% 139,80% 143,15% 139,38% 177,64% 158,59% 163,00% 154,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!