Visa allt om Aktiebolaget Sofielunds Gård
Visa allt om Aktiebolaget Sofielunds Gård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 741 2 785 2 557 2 305 2 356 3 053 12 565 13 585 13 496 12 841
Övrig omsättning 38 261 85 28 59 309 2 320 89 1 089 7 707
Rörelseresultat (EBIT) -1 221 -725 -1 660 -1 970 -2 725 -2 212 -1 375 -6 071 -6 023 -1 751
Resultat efter finansnetto -2 129 -1 851 -2 920 -3 353 -4 366 -2 635 -3 409 -7 742 -9 315 -4 315
Årets resultat -2 129 -1 777 -2 920 -773 -4 366 -2 635 -3 159 -7 742 -9 315 -2 130
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 647 63 190 61 927 62 015 61 637 61 807 62 960 155 779 157 161 158 059
Omsättningstillgångar 1 388 1 830 960 1 177 1 447 1 737 45 672 3 938 5 169 5 202
Tillgångar 64 035 65 020 62 887 63 192 63 084 63 545 108 633 159 717 162 329 163 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 611 16 740 18 517 13 011 13 784 16 503 19 138 60 075 66 292 75 607
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 8 426 8 426 10 073 10 073 23 568 25 091 25 091
Långfristiga skulder 36 328 36 473 36 026 36 272 36 310 26 315 75 360 71 600 65 211 58 291
Kortfristiga skulder 13 097 11 808 8 344 5 484 4 564 10 654 4 062 4 474 5 735 4 271
Skulder och eget kapital 64 035 65 020 62 887 63 192 63 084 63 545 108 633 159 717 162 329 163 261
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 909 1 025 1 010 963 866 1 883 1 720 1 878 1 841
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 499 339 332 311 276 666 624 714 660
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 779 3 046 2 642 2 333 2 415 3 362 14 885 13 674 14 585 20 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 371 1 393 852 768 785 1 018 2 513 2 717 2 249 2 140
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 638 402 385 357 332 536 480 429 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -604 -338 -1 290 -1 627 -2 249 -1 624 180 -4 546 -4 495 -322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,58% 8,92% 10,93% -2,16% -22,83% -75,70% -7,51% 0,66% 5,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,64% -0,80% -2,38% -2,98% -4,30% -2,44% -1,25% -3,77% -3,70% -1,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -38,23% -18,71% -58,43% -81,82% -115,24% -50,77% -10,83% -44,34% -44,45% -13,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,65% 82,91% 72,55% 76,88% 73,47% 100,00% 100,00% 94,02% 96,18% 97,05%
Rörelsekapital/omsättning -427,18% -358,28% -288,78% -186,85% -132,30% -292,07% 331,16% -3,95% -4,19% 7,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,82% 25,75% 29,44% 20,59% 21,85% 25,97% 17,62% 37,61% 40,84% 46,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,70% 9,63% 4,27% 8,52% 16,28% 9,25% 1 103,10% 64,57% 75,50% 100,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...