Visa allt om Betsson AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 716 458 4 117 309 3 721 987 3 035 096 2 476 749 2 203 711 1 736 565 1 603 211 1 299 701 1 037 756
Övrig omsättning 214 073 211 770 146 867 154 202 94 389 80 962 49 210 45 530 74 739 44 036
Rörelseresultat (EBIT) 882 195 946 390 886 412 821 230 601 144 577 062 559 742 380 550 316 900 276 604
Resultat efter finansnetto 842 932 936 015 882 981 814 797 596 202 573 572 555 417 382 437 318 925 280 673
Årets resultat 786 472 878 042 831 736 770 671 562 045 547 801 527 821 365 655 303 259 267 278
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 096 605 4 760 847 4 075 527 3 507 465 2 129 910 1 736 763 1 033 834 481 962 482 913 462 684
Omsättningstillgångar 1 721 324 1 501 697 1 651 831 1 505 108 1 385 998 1 219 878 1 239 265 1 006 165 909 279 685 767
Tillgångar 6 817 929 6 262 544 5 727 357 5 012 574 3 515 908 2 956 641 2 273 099 1 488 127 1 392 192 1 148 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 666 916 3 502 934 3 153 717 3 073 767 2 032 218 1 577 799 1 334 337 825 638 820 441 719 799
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408
Avsättningar (tkr) 42 153 21 041 115 778 0 0 0 0 0 4 508 4 310
Långfristiga skulder 993 940 1 325 620 505 166 528 721 4 141 353 827 8 020 4 165 0 0
Kortfristiga skulder 2 114 920 1 412 951 1 952 697 1 410 087 1 479 549 1 025 015 930 742 658 324 567 243 423 934
Skulder och eget kapital 6 817 929 6 262 544 5 727 357 5 012 574 3 515 908 2 956 641 2 273 099 1 488 127 1 392 192 1 148 451
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 27 098 21 135 38 361 28 090 17 472 16 124 23 847 23 781 16 400 18 143
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 9 068 0 0 - - - - 6 841
Löner till övriga anställda 635 351 531 081 420 207 339 846 290 672 212 240 139 127 115 876 100 419 69 092
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 87 180 72 345 60 951 51 912 50 772 41 455 28 306 26 285 22 057 17 621
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 930 531 4 329 079 3 868 854 3 189 298 2 571 138 2 284 673 1 785 775 1 648 741 1 374 440 1 081 792
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 867 1 661 1 584 850 789 591 340 268 226 154
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 526 2 479 2 350 3 571 3 139 3 729 5 108 5 982 5 751 6 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 421 396 343 527 455 457 563 670 665 660
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 149 781 1 158 245 1 047 088 949 226 708 211 682 046 633 561 430 259 353 538 297 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,55% 10,62% 22,63% 22,54% 12,39% 26,90% 8,32% 23,35% 25,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,98% 15,15% 15,63% 16,43% 17,17% 19,67% 24,76% 25,70% 22,92% 24,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,76% 23,04% 24,05% 27,14% 24,37% 26,38% 32,41% 23,86% 24,55% 27,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,73% 84,12% 82,28% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,35% 2,16% -8,08% 3,13% -3,78% 8,84% 17,77% 21,70% 26,32% 25,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,78% 55,93% 55,06% 61,32% 57,80% 53,36% 58,70% 55,48% 58,93% 62,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,39% 106,28% 84,59% 106,74% 93,68% 119,01% 133,15% 152,84% 160,30% 161,76%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 29 930 17 230 16 828 17 610 10 176 15 892 15 596 16 264 10 760 8 953
Övrig omsättning - 211 - - - - - 10 575 21 408 1 908
Rörelseresultat (EBIT) -41 991 -45 427 -40 599 -58 926 -28 971 -43 849 -52 796 -41 517 -11 251 -18 128
Resultat efter finansnetto 998 862 919 264 788 970 765 178 685 451 575 737 483 458 320 210 288 315 389 361
Årets resultat 998 862 919 264 788 970 765 178 681 451 577 790 491 327 329 073 289 025 393 345
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 969 662 4 744 244 3 913 834 3 471 258 2 354 655 2 075 138 1 262 059 596 782 586 963 588 976
Omsättningstillgångar 954 961 617 387 530 121 577 959 640 622 419 341 511 192 657 371 690 697 451 101
Tillgångar 5 924 624 5 361 631 4 443 955 4 049 217 2 995 277 2 494 479 1 773 251 1 254 153 1 277 660 1 040 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 088 152 3 747 389 3 453 030 3 236 916 2 379 944 1 881 392 1 578 072 1 085 689 1 094 758 999 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 413 413 413
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 993 940 1 304 426 502 204 486 888 0 353 810 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 842 531 309 816 488 721 325 414 615 333 259 277 195 179 168 051 182 489 40 423
Skulder och eget kapital 5 924 624 5 361 631 4 443 955 4 049 217 2 995 277 2 494 479 1 773 251 1 254 153 1 277 660 1 040 077
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 15 144 13 214 16 357 19 368 12 442 11 879 12 237 10 252 7 843 8 254
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 3 511 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 912 3 734 3 758 5 743 2 733 4 598 5 968 1 804 2 656 5 574
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 16 339 9 202 7 196 11 692 8 436 9 569 8 125 6 584 4 514 4 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 930 17 441 16 828 17 610 10 176 15 892 15 596 26 839 32 168 10 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 11 12 11 9 11 8 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 995 1 566 1 402 1 601 1 131 1 445 1 950 2 323 1 537 1 791
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 136 2 239 2 388 3 257 2 407 2 258 3 420 2 764 2 010 2 640
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 332 -44 805 -39 919 -57 494 -27 487 -42 041 -51 093 -40 058 -10 443 -17 404
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,71% 2,39% -4,44% 73,05% -35,97% 1,90% -4,11% 51,15% 20,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,86% 18,39% 18,24% 19,30% 23,12% 23,20% 27,29% 25,54% 22,57% 37,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 536,16% 5 724,10% 4 816,91% 4 437,23% 6 805,83% 3 641,71% 3 103,07% 1 969,23% 2 679,51% 4 349,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 375,64% 1 785,09% 246,02% 1 434,10% 248,52% 1 007,20% 2 026,24% 3 008,61% 4 723,12% 4 587,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,00% 69,89% 77,70% 79,94% 79,46% 75,42% 88,99% 86,59% 85,71% 96,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,34% 199,28% 108,47% 177,61% 104,11% 161,73% 261,91% 391,17% 378,49% 1 115,95%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...