Visa allt om Burman Invest Aktiebolag
Visa allt om Burman Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 890 3 454 155 1 590 19 359 21 434 6 488 29 580 18 511
Övrig omsättning - - - 567 25 25 179 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -141 541 426 616 357 -3 810 1 210 2 687 -3 099 -1 319
Resultat efter finansnetto -8 054 -615 577 980 785 -3 013 1 235 2 697 2 237 -896
Årets resultat -7 265 -757 807 937 859 627 1 332 1 396 5 010 176
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 259 21 089 26 163 8 643 2 642 1 644 12 224 11 793 12 555 18 057
Omsättningstillgångar 30 057 21 748 17 764 23 927 29 274 29 491 23 429 23 863 22 490 14 385
Tillgångar 33 316 42 837 43 928 32 570 31 916 31 135 35 653 35 656 35 045 32 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 124 30 190 31 748 31 742 31 487 31 087 31 660 31 528 31 632 26 623
Obeskattade reserver 0 1 123 1 123 778 380 0 3 434 3 776 3 057 5 477
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 192 11 524 57 50 49 48 559 353 355 343
Skulder och eget kapital 33 316 42 837 43 928 32 570 31 916 31 135 35 653 35 656 35 045 32 442
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 34 40 29 28 34 34 33 37 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 7 13 9 9 11 11 10 12 10
Utdelning till aktieägare 1 000 801 801 801 683 460 1 200 1 200 1 500 0
Omsättning 25 890 3 454 722 1 615 19 384 21 613 6 488 29 580 18 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 25 890 3 454 155 1 590 19 359 21 434 6 488 29 580 18 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 49 41 53 38 37 44 44 43 49 44
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -141 541 430 618 360 -3 801 1 226 2 690 -3 095 -1 316
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,19% -74,23% 2 128,39% -90,25% -91,79% -9,68% 230,36% -78,07% 59,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,75% 1,85% 1,64% 3,01% 2,46% -9,68% 3,46% 7,95% 6,38% -2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42 316,00% 89,21% 20,85% 632,26% 49,37% -15,56% 5,76% 43,68% 7,56% -4,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 73,82% 16,53% 100,00% 27,67% -19,21% 5,76% 43,71% -9,87% -5,90%
Rörelsekapital/omsättning 119 460,00% 1 148,76% 512,65% 15 404,52% 1 838,05% 152,09% 106,70% 362,36% 74,83% 75,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,41% 72,52% 74,27% 99,32% 99,53% 99,85% 95,90% 96,23% 96,54% 94,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15 654,69% 58,20% 22 084,21% 31 992,00% 54 577,55% 53 770,83% 2 096,24% 3 245,33% 4 776,90% 1 588,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...