Visa allt om Flexator Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 287 072 429 302 442 975 561 200 488 691 517 335 443 913 393 293 359 463 309 957
Övrig omsättning 12 973 0 0 638 102 434 0 978 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -78 139 -17 287 -17 711 8 379 23 879 32 924 5 489 18 828 10 677 -4 127
Resultat efter finansnetto -78 757 -17 719 -18 389 7 949 23 782 32 837 5 266 18 758 10 619 -4 714
Årets resultat 14 751 8 569 -8 909 563 637 679 800 340 8 470 -3 287
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 507 70 144 44 880 39 283 25 336 16 971 15 617 15 332 14 269 14 194
Omsättningstillgångar 135 077 89 968 115 178 104 432 129 408 126 090 114 166 88 501 84 783 72 799
Tillgångar 153 584 160 112 160 058 143 715 154 744 143 061 129 783 103 833 99 052 86 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 826 39 075 6 926 15 835 15 272 14 635 13 956 13 156 12 815 12 535
Obeskattade reserver 0 6 000 0 2 983 1 826 898 988 1 306 2 017 2 279
Avsättningar (tkr) 6 250 8 670 2 750 2 750 2 500 2 800 3 150 2 750 1 750 1 200
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 508 106 367 150 382 122 147 135 146 124 728 111 689 86 621 82 470 70 979
Skulder och eget kapital 153 584 160 112 160 058 143 715 154 744 143 061 129 783 103 833 99 052 86 993
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 534 1 630 1 192 - 1 382 1 744 325 1 257 1 339 1 015
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 279 673 286 286 320 -
Löner till övriga anställda 45 330 56 313 67 100 75 550 71 982 69 619 61 804 54 035 51 560 53 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 21 937 25 810 29 103 31 385 29 290 27 299 24 573 21 410 20 544 20 916
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 300 045 429 302 442 975 561 838 488 793 517 769 443 913 394 271 359 463 309 957
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 110 146 173 192 194 183 164 149 141 153
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 610 2 940 2 561 2 923 2 519 2 827 2 707 2 640 2 549 2 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 574 563 557 529 539 529 515 521 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -73 373 -12 934 -14 063 10 477 25 410 34 355 7 244 21 038 12 938 -1 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,13% -3,09% -21,07% 14,84% -5,54% 16,54% 12,87% 9,41% 15,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -50,88% -10,80% -11,06% 5,83% 15,44% 23,02% 4,23% 18,15% 10,83% -4,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,22% -4,03% -4,00% 1,49% 4,89% 6,37% 1,24% 4,79% 2,98% -1,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -4,42% 5,00% 4,44% 6,69% 10,78% 11,53% 6,89% 10,77% 9,62% 7,11%
Rörelsekapital/omsättning 14,48% -3,82% -7,95% -3,16% -1,17% 0,26% 0,56% 0,48% 0,64% 0,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,05% 27,33% 4,33% 12,64% 10,79% 10,72% 11,35% 13,65% 14,53% 16,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,81% 68,42% 56,29% 47,61% 70,38% 84,50% 80,58% 81,27% 85,22% 62,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!