Visa allt om Specma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 664 125 591 563 538 572 593 286 601 763 608 497 518 484 683 640 506 722 389 344
Övrig omsättning 35 581 32 751 19 756 14 494 15 893 9 004 7 467 4 929 3 416 1 465
Rörelseresultat (EBIT) 22 644 17 637 6 786 15 971 -21 923 -41 495 -9 906 35 362 8 317 -22 236
Resultat efter finansnetto 36 980 33 169 6 016 15 414 -21 561 -42 650 -43 370 97 234 -3 336 -22 667
Årets resultat 26 851 33 125 795 5 481 3 502 -1 279 -28 881 94 116 4 439 -10 408
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 873 250 099 247 718 264 325 261 411 348 757 341 231 365 619 385 955 332 989
Omsättningstillgångar 354 836 312 965 279 039 274 402 274 382 283 583 214 939 386 093 235 669 225 143
Tillgångar 669 709 563 064 526 757 538 727 535 793 632 340 556 170 751 712 621 624 558 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 571 289 720 256 595 255 800 250 319 330 441 284 179 313 060 218 944 214 505
Obeskattade reserver 35 158 29 165 34 509 31 709 25 752 43 403 34 347 34 031 24 199 34 370
Avsättningar (tkr) 5 305 4 697 4 306 4 356 7 969 14 442 11 118 9 844 7 958 6 474
Långfristiga skulder 2 600 2 600 0 153 478 126 478 129 118 153 671 286 965 273 979 223 822
Kortfristiga skulder 324 075 236 882 231 347 93 384 125 275 114 936 72 855 107 812 96 544 78 961
Skulder och eget kapital 669 709 563 064 526 757 538 727 535 793 632 340 556 170 751 712 621 624 558 132
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 314 3 688 3 513 1 951 2 225 1 686 1 669 2 776 3 064 2 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 121 235 220 0
Löner till övriga anställda 152 908 134 433 118 733 126 245 137 448 144 316 131 492 130 422 99 704 84 597
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 68 051 59 091 51 538 64 351 65 501 74 246 60 645 48 142 38 525 33 466
Utdelning till aktieägare 16 600 14 000 0 0 0 23 000 0 0 0 0
Omsättning 699 706 624 314 558 328 607 780 617 656 617 501 525 951 688 569 510 138 390 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 406 359 322 362 417 395 405 438 328 292
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 636 1 648 1 673 1 639 1 443 1 541 1 280 1 561 1 545 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 549 540 532 492 558 479 414 431 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 792 27 366 25 842 35 782 -1 894 -29 523 1 516 47 341 21 720 -7 884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,27% 9,84% -9,22% -1,41% -1,11% 17,36% -24,16% 34,91% 30,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,79% 6,23% 1,54% 3,36% -3,26% -5,90% -6,13% 14,82% 1,41% -3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,84% 5,93% 1,50% 3,05% -2,91% -6,14% -6,57% 16,29% 1,72% -5,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,62% 15,91% 11,24% 14,47% 10,68% 2,52% 3,94% 10,36% 9,46% 2,66%
Rörelsekapital/omsättning 4,63% 12,86% 8,86% 30,51% 24,78% 27,72% 27,40% 40,71% 27,46% 37,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,27% 55,49% 53,82% 52,07% 50,47% 57,61% 55,65% 44,98% 38,09% 42,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,21% 83,40% 80,58% 183,18% 131,92% 141,80% 151,35% 229,72% 132,52% 156,07%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...