Visa allt om Skandrenting AB
Visa allt om Skandrenting AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 211 205 216 727 344 206 307 442 322 770 318 441 274 566 249 777 280 299 300 531
Övrig omsättning 45 852 46 624 5 059 54 871 19 104 36 829 68 454 21 416 16 114 873
Rörelseresultat (EBIT) 164 566 170 571 257 811 117 360 81 655 90 249 129 493 77 492 188 484 40 054
Resultat efter finansnetto 301 722 367 011 287 678 126 494 43 491 161 898 188 671 81 444 -40 757 40 225
Årets resultat 241 787 298 477 236 227 99 378 60 045 169 637 169 460 68 142 -42 677 26 929
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 336 760 3 986 752 4 045 718 3 972 985 3 956 548 4 210 487 4 228 272 3 797 060 3 550 315 3 692 587
Omsättningstillgångar 144 083 227 092 329 957 268 313 282 264 272 362 255 457 175 246 143 197 145 285
Tillgångar 4 480 843 4 213 843 4 375 676 4 241 298 4 238 812 4 482 849 4 483 729 3 972 306 3 693 512 3 837 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 376 729 1 242 299 1 099 902 978 162 878 784 914 738 845 101 794 302 714 531 516 528
Minoritetsintressen 22 358 0 18 021 15 062 11 258 11 263 11 264 11 264 11 264 12 264
Avsättningar (tkr) 303 477 0 0 93 447 76 924 94 879 105 708 85 786 72 538 70 696
Långfristiga skulder 2 561 003 2 753 037 3 001 806 2 913 242 3 005 038 3 125 963 3 260 993 2 863 708 2 691 263 3 049 333
Kortfristiga skulder 217 276 218 507 255 947 241 385 266 808 336 006 260 663 217 246 203 916 189 051
Skulder och eget kapital 4 480 843 4 213 843 4 375 676 4 241 298 4 238 812 4 482 849 4 483 729 3 972 306 3 693 512 3 837 872
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 835 1 870 1 835 1 835 1 851 1 595 1 596 1 456 1 565 1 616
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 730 4 385 4 225 4 514 3 651 2 886 3 008 4 196 4 722 3 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 750 3 154 3 498 3 651 3 254 2 642 2 633 3 246 3 337 2 460
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 257 057 263 351 349 265 362 313 341 874 355 270 343 020 271 193 296 413 301 404
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 - - - 7 8 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 401 27 091 43 026 - - - 39 224 31 222 28 030 37 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 289 1 176 - - - - 1 149 1 254 1 026 1 086
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 164 566 173 450 257 811 212 385 168 147 172 126 208 083 143 883 247 787 105 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,55% -37,04% 11,96% -4,75% 1,36% 15,98% 9,92% -10,89% -6,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,45% 9,42% 7,84% 3,00% 2,09% 3,64% 4,21% 4,15% 5,62% 1,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 158,10% 183,20% 99,69% 41,38% 27,43% 51,21% 68,80% 66,00% 74,00% 13,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,08% 64,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,84% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -34,65% 3,96% 21,50% 8,76% 4,79% -19,99% -1,90% -16,81% -21,66% -14,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,72% 29,48% 25,14% 23,06% 20,73% 20,41% 18,85% 20,00% 19,35% 13,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,31% 103,93% 128,92% 111,16% 105,79% 81,06% 98,00% 80,67% 70,22% 76,85%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 778 10 859 12 080 85 265 105 734 94 399 70 730 73 255 119 425 146 233
Övrig omsättning 615 478 5 956 7 644 19 236 37 40 113 81 43
Rörelseresultat (EBIT) -5 988 -4 186 7 183 21 144 46 406 21 718 17 687 72 272 116 629 44 978
Resultat efter finansnetto 231 076 82 051 64 596 57 360 40 680 147 463 112 998 231 447 -61 603 44 740
Årets resultat 258 211 58 115 33 186 33 935 15 549 149 193 106 314 225 730 -69 499 32 559
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 119 190 1 884 664 2 115 540 2 251 586 2 255 416 2 398 142 2 413 421 2 474 848 2 510 372 2 678 713
Omsättningstillgångar 271 264 376 682 398 523 395 246 394 300 344 720 302 370 271 526 126 444 134 923
Tillgångar 2 390 454 2 261 346 2 514 063 2 646 832 2 649 716 2 742 862 2 715 791 2 746 374 2 636 816 2 813 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 742 736 569 524 611 409 678 225 644 290 628 917 582 834 587 182 373 911 385 617
Obeskattade reserver 0 0 0 0 7 416 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 15 951 0 0 10 489 0 16 964 19 804 16 924 15 653 17 255
Långfristiga skulder 1 342 303 1 420 729 1 628 988 1 708 390 1 729 045 1 770 923 1 824 781 1 869 759 1 764 463 2 042 497
Kortfristiga skulder 289 464 271 092 273 666 249 728 268 965 326 058 288 372 272 509 482 789 368 267
Skulder och eget kapital 2 390 454 2 261 346 2 514 063 2 646 832 2 649 716 2 742 862 2 715 791 2 746 374 2 636 816 2 813 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 835 1 870 1 835 1 835 1 851 0 0 0 0 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 730 4 385 4 225 4 514 3 651 0 0 0 0 272
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 750 3 154 3 498 3 651 3 254 0 0 0 0 261
Utdelning till aktieägare 0 85 000 0 100 000 0 0 100 000 100 000 0 0
Omsättning 10 393 11 337 18 036 92 909 124 970 94 436 70 770 73 368 119 506 146 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 222 1 357 1 510 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 386 1 317 1 290 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 988 -4 186 7 183 21 144 46 418 21 718 17 710 72 304 116 688 45 077
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,95% -10,11% -85,83% -19,36% 12,01% 33,46% -3,45% -38,66% -18,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,21% 5,21% 4,41% 2,19% 3,23% 5,42% 4,17% 13,21% 5,13% 1,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 739,75% 1 085,88% 918,69% 68,06% 81,05% 157,34% 160,07% 495,18% 113,37% 31,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,47% 95,67% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -186,13% 972,37% 1 033,58% 170,67% 118,54% 19,77% 19,79% -1,34% -298,38% -159,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,07% 25,19% 24,32% 25,62% 24,52% 22,93% 21,46% 21,38% 14,18% 13,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,71% 138,95% 145,62% 158,27% 146,60% 105,72% 104,85% 99,64% 26,19% 36,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...