Visa allt om Kalix Glasmästeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 5 250 4 772 4 799 4 831 3 846 4 538 6 604 4 993 4 547 4 215
Övrig omsättning 430 413 481 463 217 46 44 38 0 17
Rörelseresultat (EBIT) -95 54 471 731 287 165 288 17 59 162
Resultat efter finansnetto -99 45 456 711 273 149 266 0 36 143
Årets resultat -7 34 266 404 210 98 163 0 36 143
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 100 126 0 0 0 26 112 171 232
Omsättningstillgångar 1 541 1 667 1 876 1 794 1 565 1 473 1 976 1 785 1 301 1 271
Tillgångar 1 614 1 767 2 003 1 794 1 565 1 473 2 002 1 897 1 472 1 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 618 725 791 524 756 665 567 454 453 417
Obeskattade reserver 299 391 391 277 92 92 72 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 112 106 3 1 0 0 0 13 142
Kortfristiga skulder 612 539 715 989 716 715 1 363 1 443 1 005 943
Skulder och eget kapital 1 614 1 767 2 003 1 794 1 565 1 473 2 002 1 897 1 472 1 502
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 560 590 659 486 184 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 524 714 999 697 741 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 369 410 567 415 327 281
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 280 120 0 50 0 0
Omsättning 5 680 5 185 5 280 5 294 4 063 4 584 6 648 5 031 4 547 4 232
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 313 1 193 1 200 1 208 962 1 135 1 651 1 248 1 137 843
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 488 459 484 410 437 553 400 332 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -69 80 476 731 287 191 373 76 120 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,02% -0,56% -0,66% 25,61% -15,25% -31,28% 32,27% 9,81% 7,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,89% 3,06% 23,51% 40,80% 18,40% 11,27% 14,49% 1,00% 4,08% 10,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,81% 1,13% 9,81% 15,15% 7,49% 3,66% 4,39% 0,38% 1,32% 3,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,14% 53,75% 55,55% 62,58% 63,18% 55,95% 52,33% 46,00% 45,33% 46,76%
Rörelsekapital/omsättning 17,70% 23,64% 24,19% 16,66% 22,07% 16,70% 9,28% 6,85% 6,51% 7,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,74% 58,29% 54,72% 41,25% 52,89% 50,02% 31,13% 23,93% 30,77% 27,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,63% 221,15% 193,01% 138,02% 140,22% 125,31% 104,26% 78,66% 60,30% 66,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...