Visa allt om Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Visa allt om Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 676 979 653 941 707 743 718 731 700 642 943 170 1 642 209 1 485 705 1 471 732 1 476 990
Övrig omsättning 2 636 6 781 1 805 1 685 2 651 4 203 5 995 40 146 42 244 50 407
Rörelseresultat (EBIT) 49 292 26 188 71 355 59 674 15 876 -116 826 56 574 149 573 39 491 -230 750
Resultat efter finansnetto 49 322 72 083 71 688 61 979 31 642 255 319 57 371 143 855 34 416 -269 398
Årets resultat 29 670 67 355 42 183 50 663 94 662 381 870 29 251 86 077 11 438 -214 310
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 406 111 997 105 842 64 283 71 761 299 934 708 960 767 395 795 562 833 637
Omsättningstillgångar 207 916 182 476 210 945 265 359 512 430 918 230 626 811 738 681 620 946 464 172
Tillgångar 271 322 294 473 316 787 329 642 584 191 1 218 165 1 335 771 1 506 076 1 416 508 1 297 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 137 327 126 129 132 275 371 612 875 487 557 890 743 233 605 026 526 923
Obeskattade reserver 45 200 33 400 33 400 15 500 0 90 300 188 380 184 700 175 500 171 700
Avsättningar (tkr) 229 0 21 800 45 199 58 930 57 854 8 353 205 961 217 327 224 664
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 21 230 32 867 44 504 63 641
Kortfristiga skulder 125 961 123 746 135 458 136 668 153 649 194 524 559 917 339 315 374 151 310 881
Skulder och eget kapital 271 322 294 473 316 787 329 642 584 191 1 218 165 1 335 771 1 506 076 1 416 508 1 297 809
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 620 3 433 2 723 2 556 2 570 2 716 2 903 3 163 2 762 2 795
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 235 245 236 437 237 580 238 935 232 877 332 505 607 556 589 941 645 193 634 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 100 330 99 329 96 571 91 476 94 912 125 133 277 090 236 683 269 653 265 821
Utdelning till aktieägare 0 67 000 56 000 48 000 290 000 70 000 64 900 257 680 5 310 4 864
Omsättning 679 615 660 722 709 548 720 416 703 293 947 373 1 648 204 1 525 851 1 513 976 1 527 397
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 592 607 635 641 630 839 1 651 1 658 1 851 1 959
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 144 1 077 1 115 1 121 1 112 1 124 995 896 795 754
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 599 579 560 563 577 570 516 505 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 197 38 700 84 436 74 934 32 191 -69 445 206 116 241 853 193 662 197 933
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,52% -7,60% -1,53% 2,58% -25,71% -42,57% 10,53% 0,95% -0,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,20% 24,56% 22,67% 18,85% 5,44% 21,08% 5,16% 10,31% 3,15% -16,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,29% 11,06% 10,15% 8,64% 4,53% 27,23% 4,20% 10,46% 3,03% -14,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,11% 8,98% 10,67% 17,91% 51,21% 76,73% 4,07% 26,88% 16,77% 10,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 55,48% 48,04% 43,79% 63,61% 77,33% 52,16% 58,39% 51,84% 50,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,75% 146,55% 155,32% 194,16% 333,51% 472,04% 111,95% 217,70% 165,96% 149,31%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...