Visa allt om Peterson & Hansson Byggnads AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 522 459 668 713 592 266 506 315 405 641 228 124 189 138 167 244 273 020 124 290
Övrig omsättning 189 65 322 744 53 130 22 690 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 17 445 17 486 9 764 21 475 19 711 11 665 8 633 13 096 16 330 8 555
Resultat efter finansnetto 17 480 17 802 10 307 21 742 19 655 11 661 9 210 13 410 15 175 8 795
Årets resultat 11 637 12 043 8 290 13 662 13 148 7 578 6 344 7 231 8 163 5 028
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 773 20 338 21 388 11 212 8 279 7 021 6 804 7 317 6 182 5 739
Omsättningstillgångar 162 135 150 817 139 180 112 133 101 238 67 557 71 752 53 653 63 843 64 209
Tillgångar 183 908 171 155 160 568 123 345 109 517 74 578 78 556 60 970 70 025 69 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 368 33 731 21 688 21 699 14 536 8 888 7 810 8 466 14 435 17 172
Obeskattade reserver 30 742 28 521 26 402 26 957 23 122 21 005 19 962 19 522 16 978 13 375
Avsättningar (tkr) 1 035 1 025 1 040 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 060 3 240 3 420 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 703 104 638 108 018 74 689 71 859 44 685 50 784 32 982 38 613 39 400
Skulder och eget kapital 183 908 171 155 160 568 123 345 109 517 74 578 78 556 60 970 70 025 69 948
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 563 3 454 3 600 3 544 3 484 2 790 2 845 2 833 4 740 827
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 2 000 -
Löner till övriga anställda 81 740 83 201 75 382 59 354 52 308 39 949 32 956 32 248 29 016 27 899
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 30 437 33 327 30 311 32 523 19 714 13 950 12 902 11 781 11 432 9 955
Utdelning till aktieägare 9 000 0 0 8 300 6 500 7 500 6 500 7 000 13 200 0
Omsättning 522 648 668 778 592 588 507 059 405 694 228 254 189 160 167 934 273 020 124 290
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 228 244 219 194 159 112 102 109 93 89
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 291 2 741 2 704 2 610 2 551 2 037 1 854 1 534 2 936 1 397
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 502 513 490 486 519 471 411 489 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 227 22 235 14 076 24 258 21 925 13 397 10 275 14 613 17 736 10 467
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,87% 12,91% 16,98% 24,82% 77,82% 20,61% 13,09% -38,74% 119,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,54% 10,47% 6,51% 17,65% 18,01% 15,65% 11,73% 22,01% 23,65% 12,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,36% 2,68% 1,76% 4,30% 4,86% 5,12% 4,87% 8,02% 6,07% 7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 24,05% 24,10% 24,49% 20,89% 100,00% 100,00% 25,01% 46,48% 23,32%
Rörelsekapital/omsättning 14,25% 6,91% 5,26% 7,40% 7,24% 10,03% 11,09% 12,36% 9,24% 19,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,41% 32,71% 26,33% 34,64% 29,74% 33,89% 29,76% 38,86% 38,48% 38,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,01% 143,42% 128,16% 149,49% 140,23% 150,10% 99,29% 140,69% 164,13% 144,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!