Visa allt om Aktiebolaget C.G. Forsbergs Handelsträdgård
Visa allt om Aktiebolaget C.G. Forsbergs Handelsträdgård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 289 10 148 220 111 47 101 325 326 3 054
Övrig omsättning - - 7 25 - - 45 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 10 -34 45 -92 -136 -143 -44 -162 567
Resultat efter finansnetto 319 10 -34 45 -88 -100 -142 -4 -114 876
Årets resultat 319 10 -26 37 -88 -100 -142 -4 -114 844
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 183 511 568 597 576 980 495 466 177
Omsättningstillgångar 530 41 298 303 263 461 281 983 1 131 1 733
Tillgångar 530 224 809 871 860 1 037 1 260 1 478 1 597 1 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 530 211 771 836 839 967 1 127 1 329 1 463 1 737
Obeskattade reserver 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kortfristiga skulder 0 13 38 26 21 70 133 149 134 161
Skulder och eget kapital 530 224 809 871 860 1 037 1 260 1 478 1 597 1 910
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 51 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 3 17 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 5 5 10 15 52 111 253
Utdelning till aktieägare 280 0 570 40 40 40 60 60 130 160
Omsättning 289 10 155 245 111 47 146 350 326 3 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 220 111 47 101 325 163 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 7 8 11 18 54 89 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 10 -34 49 -85 -132 -122 -23 -140 590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2 790,00% -93,24% -32,73% 98,20% 136,17% -53,47% -68,92% -0,31% -89,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,66% 6,70% -4,08% 5,74% -9,88% -9,35% -11,03% -0,20% -6,95% 46,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 120,42% 150,00% -22,30% 22,73% -76,58% -206,38% -137,62% -0,92% -34,05% 29,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 61,49% 75,45% 72,97% 72,34% 81,19% 74,77% 89,88% 68,73%
Rörelsekapital/omsättning 183,39% 280,00% 175,68% 125,91% 218,02% 831,91% 146,53% 256,62% 305,83% 51,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 94,20% 95,30% 96,66% 97,56% 93,25% 89,44% 89,92% 91,61% 90,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 315,38% 784,21% 1 157,69% 1 242,86% 658,57% 211,28% 659,73% 830,60% 1 065,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...