Visa allt om Lundstedts Konditori Aktiebolag
Visa allt om Lundstedts Konditori Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 056 7 610 7 284 6 904 7 114 7 012 5 895 5 764 6 133 6 014
Övrig omsättning 112 138 156 444 232 144 99 88 101 87
Rörelseresultat (EBIT) -218 62 409 38 379 124 -93 -57 2 82
Resultat efter finansnetto -175 96 116 47 380 117 98 15 -55 350
Årets resultat 3 15 3 33 50 3 2 28 0 192
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 140 3 253 2 686 3 244 3 323 3 420 2 669 1 821 1 704 1 748
Omsättningstillgångar 761 889 1 337 813 1 190 725 1 449 1 336 1 374 1 445
Tillgångar 3 901 4 141 4 022 4 057 4 513 4 145 4 117 3 157 3 077 3 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 922 1 918 1 904 1 901 1 867 1 817 1 815 1 821 1 793 1 792
Obeskattade reserver 605 785 705 675 675 370 260 177 193 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 375 1 438 1 414 1 482 1 971 1 958 1 743 1 159 1 091 1 114
Skulder och eget kapital 3 901 4 141 4 022 4 057 4 513 4 145 4 117 3 157 3 077 3 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 276 265 247 349 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 419 3 025 3 296 3 070 2 908 2 457 2 522 2 513 2 391
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 195 979 1 086 1 056 1 042 914 972 1 042 1 049
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Omsättning 8 168 7 748 7 440 7 348 7 346 7 156 5 994 5 852 6 234 6 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 11 10 10 9 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 732 761 728 628 711 701 655 576 613 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 448 462 401 400 416 423 406 375 391 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 384 723 294 615 338 20 18 81 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,86% 4,48% 5,50% -2,95% 1,45% 18,95% 2,27% -6,02% 1,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,43% 2,32% 10,19% 1,16% 8,42% 3,04% 3,16% 0,95% 0,94% 11,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,15% 1,26% 5,63% 0,68% 5,34% 1,80% 2,21% 0,52% 0,47% 5,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,26% 77,23% 77,61% 76,43% 77,34% 75,81% 75,20% 73,56% 74,27% 74,33%
Rörelsekapital/omsättning -7,62% -7,21% -1,06% -9,69% -10,98% -17,58% -4,99% 3,07% 4,61% 5,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,37% 61,10% 61,01% 59,83% 52,39% 50,41% 48,74% 61,81% 62,79% 62,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,58% 52,09% 85,64% 47,23% 53,73% 29,06% 76,53% 104,49% 109,26% 113,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...