Visa allt om Holmströms Rör AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 76 334 68 601 71 528 70 031 69 578 64 123 51 788 60 197 69 412 83 902
Övrig omsättning 307 127 93 77 469 144 248 33 74 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 288 5 785 7 145 10 259 8 465 6 535 1 595 7 431 8 130 10 600
Resultat efter finansnetto 10 697 6 180 7 528 10 245 8 455 6 540 1 608 7 519 8 290 10 867
Årets resultat 7 853 5 523 5 168 6 182 8 910 4 556 1 376 4 597 4 499 5 960
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 217 196 9 800 242 244 386 297 429 629 403
Omsättningstillgångar 34 177 33 697 23 258 34 765 35 520 37 827 30 054 36 396 34 470 32 071
Tillgångar 34 394 33 894 33 058 35 007 35 764 38 213 30 352 36 824 35 100 32 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 767 6 414 6 391 6 723 10 541 12 631 8 075 10 699 10 102 9 603
Obeskattade reserver 7 000 7 680 9 280 9 180 7 980 10 980 10 330 10 550 9 000 6 900
Avsättningar (tkr) 323 323 323 323 543 460 244 561 580 324
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 304 19 477 17 064 18 781 16 701 14 142 11 703 15 014 15 418 15 647
Skulder och eget kapital 34 394 33 894 33 058 35 007 35 764 38 213 30 352 36 824 35 100 32 475
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 14 266 16 731 14 607 17 863 17 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 7 170 4 944 6 294 7 081 7 552
Utdelning till aktieägare 7 800 5 500 5 500 5 500 10 000 11 000 0 4 000 4 000 4 000
Omsättning 76 641 68 728 71 621 70 108 70 047 64 267 52 036 60 230 69 486 83 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 36 30 30 32 31 30 30 34 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 775 1 906 2 384 2 334 2 174 2 068 1 726 2 007 2 042 2 397
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 605 860 827 728 698 732 704 742 719
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 381 5 910 7 250 10 374 8 658 6 722 1 781 7 698 8 406 10 802
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,27% -4,09% 2,14% 0,65% 8,51% 23,82% -13,97% -13,28% -17,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,11% 18,28% 22,81% 29,31% 23,69% 17,15% 5,39% 20,53% 23,67% 33,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,02% 9,03% 10,54% 14,65% 12,17% 10,22% 3,16% 12,56% 11,97% 12,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,42% 48,54% 52,68% 56,46% 51,57% 50,03% 53,98% 55,18% 54,56% 46,88%
Rörelsekapital/omsättning 20,79% 20,73% 8,66% 22,82% 27,05% 36,94% 35,43% 35,52% 27,45% 19,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,36% 36,60% 41,23% 39,66% 46,88% 55,47% 53,15% 51,40% 47,68% 45,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,72% 173,01% 136,30% 185,11% 209,69% 263,94% 252,53% 239,08% 220,33% 201,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!