Visa allt om Sundströms Container & Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Sundströms Container & Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 085 1 170 1 102 1 125 1 042 1 251 2 426 2 518 2 428 2 407
Övrig omsättning 1 - - 49 - 140 15 46 81 -
Rörelseresultat (EBIT) 460 666 521 505 457 673 1 046 879 1 191 965
Resultat efter finansnetto 460 670 492 538 880 620 1 587 870 1 237 1 056
Årets resultat 473 533 502 505 765 439 1 241 581 771 696
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 682 712 794 889 1 093 1 188 1 674 2 015 1 883 3 269
Omsättningstillgångar 10 627 10 649 10 431 10 648 10 515 9 695 9 395 8 428 8 264 5 851
Tillgångar 11 310 11 361 11 225 11 537 11 608 10 883 11 068 10 443 10 147 9 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 868 9 695 9 462 9 260 9 055 8 591 8 351 7 311 6 929 6 359
Obeskattade reserver 1 331 1 469 1 511 1 670 1 785 1 819 1 835 1 757 1 692 1 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540
Kortfristiga skulder 111 197 252 609 768 473 881 835 986 667
Skulder och eget kapital 11 310 11 361 11 225 11 537 11 608 10 883 11 068 10 443 10 147 9 120
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200
Omsättning 1 086 1 170 1 102 1 174 1 042 1 391 2 441 2 564 2 509 2 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 489 748 616 648 613 847 1 387 1 275 1 556 1 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,26% 6,17% -2,04% 7,97% -16,71% -48,43% -3,65% 3,71% 0,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,07% 5,90% 4,89% 4,67% 7,61% 6,56% 14,36% 8,73% 12,52% 11,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,40% 57,26% 49,82% 47,91% 84,74% 57,07% 65,50% 36,22% 52,31% 44,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,80% 96,32% 98,73% 95,56% 98,08% 96,32% 94,64% 95,23% 97,53% 93,23%
Rörelsekapital/omsättning 969,22% 893,33% 923,68% 892,36% 935,41% 737,17% 350,95% 301,55% 299,75% 215,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,43% 95,42% 94,79% 91,55% 89,34% 91,26% 87,67% 82,41% 80,29% 82,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 573,87% 5 405,58% 4 139,29% 1 748,44% 1 369,14% 2 049,68% 1 066,40% 1 009,34% 838,13% 877,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...