Visa allt om Studio 81 Aktiebolag
Visa allt om Studio 81 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 785 1 728 1 752 2 516 2 404 717 431 1 288 1 719 1 510
Övrig omsättning - - - - - - 526 - 9 2
Rörelseresultat (EBIT) -684 -306 -469 -51 -53 60 450 9 -77 -56
Resultat efter finansnetto -707 60 -490 -62 -60 52 448 20 -62 -61
Årets resultat -707 60 -490 -62 -60 52 373 2 1 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 112 0 255 302 371
Omsättningstillgångar 45 483 610 772 852 336 901 558 772 856
Tillgångar 45 483 610 772 852 448 901 813 1 074 1 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 086 -379 -439 50 112 172 857 484 481 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 59 52 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 199 197 200 198 0 85 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 932 666 849 523 740 190 44 271 540 622
Skulder och eget kapital 45 483 610 772 852 448 901 813 1 074 1 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 107 162 287 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 900 940 1 058 1 072 875 120 16 33 57 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 372 359 398 408 350 49 48 162 189 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0
Omsättning 785 1 728 1 752 2 516 2 404 717 957 1 288 1 728 1 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 262 576 584 839 801 717 216 644 860 755
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 435 491 501 430 172 46 184 284 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -684 -306 -469 -51 -53 60 469 126 120 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,57% -1,37% -30,37% 4,66% 235,29% 66,36% -66,54% -25,07% 13,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1 515,56% 15,11% -76,89% -6,61% -6,22% 13,39% 49,94% 2,95% -5,12% -4,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -86,88% 4,22% -26,77% -2,03% -2,20% 8,37% 104,41% 1,86% -3,20% -3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,90% 67,01% 70,78% 65,62% 59,90% 38,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -112,99% -10,59% -13,64% 9,90% 4,66% 20,36% 198,84% 22,28% 13,50% 15,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -2 413,33% -78,47% -71,97% 6,48% 13,15% 38,39% 95,12% 64,76% 48,27% 46,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,83% 72,52% 71,85% 147,61% 115,14% 176,84% 2 047,73% 205,90% 142,96% 137,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...