Visa allt om Kompass Sverige Aktiebolag
Visa allt om Kompass Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 834 2 787 6 971 10 018 16 857 23 416 25 027 29 424 32 902 27 960
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -577 182 -453 -679 -1 225 1 440 4 709 6 314 6 836 3 529
Resultat efter finansnetto -560 305 -373 -538 -1 187 1 364 4 355 6 139 7 586 3 965
Årets resultat 698 562 98 -447 -932 -39 -37 -57 9 14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 197 355 382 256 78 98 173 372 569
Omsättningstillgångar 2 956 1 757 6 246 7 786 13 857 26 078 30 613 32 240 33 550 30 031
Tillgångar 2 956 1 954 6 601 8 168 14 113 26 156 30 711 32 413 33 922 30 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 641 943 2 381 2 283 2 731 1 163 1 202 1 239 1 282 1 273
Obeskattade reserver 0 0 0 0 -35 -35 28 7 156 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 11 274 10 208 9 776 9 455 8 956
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 316 1 011 4 220 5 885 11 417 13 754 19 273 21 391 23 029 20 230
Skulder och eget kapital 2 956 1 954 6 601 8 168 14 113 26 156 30 711 32 413 33 922 30 600
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 1 394 1 378 1 690 2 750 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 514 118 550 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 3 759 3 954 3 178 4 265 4 041 5 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 7 012 3 718 2 961 2 654 1 948 2 193
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 834 2 787 6 971 10 018 16 857 23 416 25 027 29 424 32 902 27 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 12 13 13 13 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 405 1 801 1 925 2 263 2 531 1 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 958 755 601 702 529 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -577 182 -453 -679 -1 180 1 552 4 795 6 572 7 093 3 797
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 145,21% -60,02% -30,42% -40,57% -28,01% -6,44% -14,94% -10,57% 17,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,03% 15,76% -5,20% -6,55% -6,87% 7,13% 15,81% 20,15% 23,38% 14,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,80% 11,05% -4,92% -5,34% -5,75% 7,96% 19,40% 22,20% 24,10% 15,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,00% 26,77% 29,06% 18,98% 14,47% 52,63% 45,31% 36,87% 31,98% 35,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,51% 48,26% 36,07% 27,95% 19,17% 4,35% 3,98% 3,84% 4,11% 4,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,62% 173,79% 148,01% 132,30% 121,37% 189,60% 158,84% 150,72% 145,69% 148,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...