Visa allt om Scania IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 856 345 2 335 731 2 083 375 1 757 261 1 629 754 1 313 181 1 082 468 919 596 931 115 1 122 892
Övrig omsättning 5 855 2 110 3 829 3 951 2 815 3 780 3 431 3 811 4 475 1 569
Rörelseresultat (EBIT) 192 146 57 704 -39 508 -64 759 -147 345 84 683 -48 116 15 466 88 058 1 729
Resultat efter finansnetto 197 381 67 384 -24 803 -58 737 -146 991 81 195 -51 528 8 095 83 088 1 895
Årets resultat 39 950 4 258 6 373 913 -114 408 58 370 -35 901 3 523 61 303 8 466
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 197 709 224 665 173 318 182 839 111 770 106 233 99 156 91 893 126 044
Omsättningstillgångar 161 581 456 442 432 552 299 997 346 982 549 381 482 534 396 207 419 952 375 844
Tillgångar 161 581 654 151 657 217 473 315 529 821 661 151 588 767 495 363 511 845 501 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 179 76 229 71 971 65 599 64 686 62 582 61 348 49 484 56 424 53 381
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 9 663 11 453 8 630 0 229 562 212 131 182 633 166 784 148 473
Långfristiga skulder 0 0 0 189 1 228 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 402 568 259 573 793 398 898 463 906 369 007 315 288 263 246 288 637 300 034
Skulder och eget kapital 161 581 654 151 657 217 473 315 529 821 661 151 588 767 495 363 511 845 501 888
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 894 2 552 3 028 1 540 1 484 1 501 1 439 1 414 1 239 1 881
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 344 813 410 570 379 971 346 697 303 486 258 763 248 811 244 625 220 307 231 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 173 448 204 622 191 557 170 966 290 693 126 838 134 532 115 434 110 859 109 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 862 200 2 337 841 2 087 204 1 761 212 1 632 569 1 316 961 1 085 899 923 407 935 590 1 124 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 534 684 625 646 620 543 537 529 552 539
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 476 3 415 3 333 2 720 2 629 2 418 2 016 1 738 1 687 2 083
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 026 973 982 844 1 019 754 775 713 630 705
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 254 894 136 216 41 674 1 920 -85 422 122 917 -12 580 53 667 132 799 49 920
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,52% 12,11% 18,56% 7,82% 24,11% 21,31% 17,71% -1,24% -17,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 122,21% 10,39% -3,67% -12,20% -27,50% 13,74% -7,21% 3,49% 17,58% 2,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,64% 2,91% -1,16% -3,29% -8,94% 6,92% -3,92% 1,88% 9,66% 0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,26% -4,79% -6,78% -5,63% -7,17% 13,74% 15,45% 14,46% 14,10% 6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,90% 11,65% 10,95% 13,86% 12,21% 9,47% 10,42% 9,99% 11,02% 10,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 355,89% 80,32% 75,38% 75,21% 74,80% 148,88% 153,05% 150,51% 145,49% 125,27%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...